Asystent stanowisko badawcze

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję
i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Nasze wymagania

 • musi posiadać tytuł magistra lub równoważny dyplom (kandydaci oczekujący na obronę tytułu magistra będą brani pod uwagę, ale przyznanie zatrudnienia będzie uzależnione od przyznania im tytułu do końca września 2023). Idealnie byłoby, gdyby kandydaci posiadali tytuł magistra nauk o zarządzaniu lub ekonomii lub inny stopień naukowy, pod warunkiem, że umożliwia im on uzyskanie stopnia doktora (nie można rozpatrywać wniosków kandydatów, którzy już posiadają stopień naukowy doktora);
 • musi znajdować się w pierwszych czterech latach kariery naukowej;
 • nie może mieszkać lub prowadzić w Polsce swojej głównej działalności (praca, studia itp.) w Instytucji rekrutującej studenta dłużej niż 12 miesięcy w ciągu 3 lat bezpośrednio poprzedzających datę rekrutacji;
 • musi chcieć mieszkać w Polsce przez 1 rok i podróżować do innych uniwersytetów i organizacji partnerskich w ramach sieci w celu odbycia szkoleń i oddelegowania (zgodnie ze szczegółami podanymi na każdym stanowisku pracy);
 • nie może posiadać tytułu doktora;
 • musi posiadać dobre umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej w języku angielskim.
 • Magister nauk o zarządzaniu lub ekonomii. Kandydaci muszą uzyskać wysoką ogólną średnią ocen w czasie studiów magisterskich
 • Udokumentowana zdolność do prowadzenia badań poprzez merytoryczną ocenę ich końcowej pracy dyplomowej, publikacji lub rekomendacji akademickich w celu wykazania, że są w stanie podjąć trudne zadanie, jakim jest napisanie 2 artykułów naukowych
 • Podstawowa znajomość prawa i polityki zamówień publicznych, zrównoważonego rozwoju, przemysłu tekstylnego
 • Umiejętności analityczne na wysokim poziomie
 • Umiejętność jasnego przekazywania złożonych informacji
 • Umiejętność oceny zapotrzebowania na zasoby i efektywnego ich wykorzystania
 • Doskonałe umiejętności informatyczne we wszystkich podstawowych produktach Microsoft Office
 • Umiejętność pracy w zespole i samodzielnej pracy z własną inicjatywą
 • Biegła znajomość języka angielskiego - doskonałe umiejętności językowe i komunikacyjne. Kandydaci muszą być w stanie uczyć na poziomie akademickim w języku angielskim i uczestniczyć w kursach doktoranckich w języku angielskim.

Mile widziane

 • Dogłębne zrozumienie i bezpośrednie, odpowiednie doświadczenie w zakresie metod badawczych
 • Zaawansowana znajomość prawa i polityki zamówień publicznych
 • Zaawansowane zrozumienie kwestii zrównoważonego rozwoju
 • Zaawansowane zrozumienie i zainteresowanie przemysłem tekstylnym

Zakres obowiązków

 • Wybrany kandydat jako początkujący naukowiec – (Early Stage Researcher ESR) w ramach realizowanego projektu badawczego opublikuje co najmniej 2 publikacje indeksowane w bazie Web of Science lub Scopus w ramach projektu H2020-MSCA-ITN „Zrównoważony rozwój i zamówienia w systemach międzynarodowych, europejskich i krajowych” (akronim SAPIENS - GA nr. 956696) finansowanego przez UE.
 • Celem projektu jest wspieranie interdyscyplinarnych badań nad zmieniającym się wykorzystaniem zamówień publicznych (PP) w celu sprostania wyzwaniom społecznym i środowiskowym XXI wieku w celu stworzenia znacznie większej europejskiej bazy wiedzy i potencjału badawczego w zakresie prawa, ekonomii i nauk o zarządzaniu dotyczących zrównoważonych zamówień publicznych.
 • Kandydat przyczyni się do ambitnych i starannie zaplanowanych badań, działań informacyjnych, oddziaływania i upowszechniania, korzystając z fachowej wiedzy wiodących na świecie doświadczonych naukowców

Oferujemy

 • Oferowane stanowisko jest dostępne od listopada 2023 roku maksymalnie na okres 13 miesięcy w pełnym wymiarze godzin - wyłącznie w ramach projektu.
 • ESR będzie częścią społeczności ESR w 10 partnerskich uniwersytetach w ramach projektu SAPIENS i będzie korzystać z międzynarodowego i interdyscyplinarnego programu szkoleniowego.
 • Kandydaci otrzymają bardzo atrakcyjne wynagrodzenie wraz z pakietem dodatków zgodnym z zasadami Akcji Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) i adekwatnym z osobistą sytuacją kandydata.
 • Wynagrodzenie brutto wyniesie 2.468,85 € / miesiąc plus dodatek na koszty mobilności w wysokości 600 € / miesiąc i, jeśli jest należny, zasiłek rodzinny w wysokości 500 € / miesiąc.
 • Oferta pracy dotyczy stanowiska w Instytucie Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ. Pełny etat. Rozpoczęcie pracy przewidujemy na listopad 2023 r.
 • Kandydat będzie pracował w Instytucie Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju Politechniki Łódzkiej w projekcie badawczym „Narzędzia zrównoważonych zamówień publicznych dla rozwoju modelu gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle tekstylnym”.
 • Kandydat będzie pracował pod kierunkiem opiekuna naukowego dr hab. Małgorzaty Koszewskiej i Prof. Eva Birgitta Andersson Strand (Uniwersytet w Kopenhadze).
 • Kandydat otrzyma międzynarodowe, interdyscyplinarne i międzysektorowe szkolenie i połączone z mobilnością trwającą nie dłużej niż 3 miesiące w czasie trwania projektu w formie wizyt w uniwersytetach partnerskich i w organizacjach partnerskich wchodzących w skład konsorcjum, w szczególności w: Fair Trade Advocacy (2 miesiące badań na temat świadomości SDG w przemyśle odzieżowym; szkolenie z zakresu oceny zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw (Bruksela)); Stowarzyszenie ISLE (1-miesięczny udział w rozpowszechnianiu i podnoszeniu świadomości na temat zrównoważonych praktyk PP (Wiedeń)).
 • Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej nie zapewnia zakwaterowania.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • pełne CV (ze szczegółami dotyczącymi możliwości weryfikacji kryteriów formalnych w tym wykaz publikacji, (jeśli dotyczy)
 • kopię dyplomu studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia wraz z odpisem zaliczeń i ocenami końcowymi
 • suplement do dyplomu zawierający informacje o przebiegu studiów i uzyskanych zaliczeniach wydany przez uczelnię, która wydała dyplom. Jeżeli uczelnia nie wydała suplementu do dyplomu lub w suplemencie nie ma niezbędnych informacji o toku studiów, kandydat dostarcza tzw. Transcript of Records (ToR), który jest wypełniany i zatwierdzany (podpisywany) przez uczelnię, która wydała dyplom
 • legalizacja lub apostille: dyplomu oraz dokumentu potwierdzającego przebieg studiów I i II stopnia (suplement lub ToR)
 • kopia dyplomu oraz suplement muszą być w języku oryginalnym wraz z autoryzowanym tłumaczeniem na język angielski, jeśli zostały wydane w języku innym niż angielski lub polski.
 • oświadczenie, że uzyskany dyplom drugiego stopnia uprawnia Kandydata do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w kraju wydania dyplomu oraz przez uczelnię, która wydała dyplom;
 • Skalę ocen: poświadczone wyjaśnienie skali ocen w języku oryginalnym oraz autoryzowane tłumaczenie na język angielski, jeśli jest dostępne w języku innym niż angielski lub polski
 • list motywacyjny: (maksymalnie 1 strona- krótkie przedstawienie się i wyjaśnienie powodów ubiegania się o to stanowisko
 • dokumentacja poziomu języka angielskiego: np. okazując zdany test IELTS lub TOEFL.
 • referencje od dwóch osób
 • pracę magisterską (plik pdf)
 • projekt pracy badawczej z zakresu „Narzędzia zrównoważonego rozwoju i zamówień publicznych dla modelu gospodarki o obiegu zamkniętym przemysłu tekstylnego” (cele, zakres, sugerowane metody badawcze). Powinno to obejmować: (1) cel (e) badań, (2) główne pytania badawcze, (3) przegląd odpowiedniej literatury, (4) metodologię, która ma być zastosowana w badaniach, Opis projektu musi szczegółowo określać wartość proponowanego projektu badawczego pod względem jego znaczenia dla istniejących i przyszłych badań w tej dziedzinie. Propozycja projektu nie może przekraczać 6 standardowych stron, co odpowiada ok. 12 000 znaków (w tym program nauczania, tytuł, interpunkcja, cyfry, przypisy i odniesienia, ale z wyłączeniem bibliografii). Istotne naruszenie powyższego spowoduje wykluczenie wniosku z rozpatrzenia.
 • publikacje
 • akceptowane są tylko dokumenty w języku angielskim

Załączniki