Post-doc stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • technologia żywności i żywienia

Opis stanowiska

STANOWISKO: adiunkt, post-doc w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 18 „„Toksyczność nanoplastiku: wpływ na oś jelito-mózg” realizowanym w konsorcjum z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej (Lider projektu).
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 11.12.2023 r.
OKRES ZATRUDNIENIA: 6 miesięcy
Przewidywana data rozpoczęcia pracy: 01.01.2024 r.
Rodzaj kontraktu: do określenia po rozstrzygnięciu konkursu
Praca w wymiarze: pełnego etatu
Miejsce pracy: Zakład Fizjologii Żywienia, Katedra Dietetyki, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, SGGW w Warszawie (ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa)

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, nauki o zdrowiu, nauki biologiczne, nauki chemiczne lub pokrewne, uzyskanego w podmiocie innym niż Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (możliwe przedłużenie tego okresu wg regulaminu NCN)*
 • udokumentowany znaczący dorobek naukowy w postaci autorstwa/współautorstwa min. 4 publikacji naukowych w renomowanych czasopismach (o łącznym IF minimum 9) indeksowanych na liście JCR
 • znajomość technik analitycznych z zakresu m.in. biologii molekularnej, w tym techniki qRT-PCR; NGS, metabolomika
 • dobra znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i piśmie (dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatu) umożliwiająca sprawną komunikację oraz opracowanie publikacji
 • umiejętność pracy w zespole, udokumentowane doświadczenie w pracy w zespołach naukowych (koła naukowe, projekty naukowe)
 • silna motywacja, zdolność krytycznego myślenia i zapał do pracy naukowej, sprecyzowane zainteresowania naukowe z zakresu żywienia człowieka, toksykologii, wpływu środowiska na zdrowie człowieka, neurobiologii. Kandydat/kandydatka powinien/na charakteryzować się zaangażowaniem w realizację działań naukowych, gotowością do pogłębiania wiedzy oraz umiejętnością pracy w zespole

Mile widziane

 • doświadczenie w analizie danych z zastosowaniem środowiska R
 • doświadczenie w zakresie badań toksyczności nanomateriałów

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań obejmujących analizę analizy materiału biologicznego, pobranego w czasie doświadczenia in vivo, w tym oznaczanie ekspresji genów metodą RT-PCR, ekspresji mRNA i miRNA metodami biologii molekularnej, profilu mikrobioty jelitowej metodą sekwencjonowania nowej generacji oraz składu metabolomu
 • Prowadzenie analiz statystycznych uzyskanych wyników
 • Prowadzenie dokumentacji naukowej (protokoły, zeszyty laboratoryjne)
 • Pisanie raportów i publiczna prezentacja wyników
 • Pisanie publikacji naukowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW
 • CV – życiorysu naukowego
 • Kwestionariusz osobowy (na specjalnym druku wydawanym w Dziale Spraw Osobowych SGGW)
 • List motywacyjny
 • Referencje od poprzedniego/ich pracodawcy(ów)/ promotora(ów)
 • Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomów)
 • Kopia dokumentów potwierdzających udział w projektach/kołach naukowych
 • Kopia dokumentów potwierdzających udział w projektach/kołach naukowych
 • Wykaz opublikowanych publikacji i artykułów naukowych oraz doniesień konferencyjnych z czynnym udziałem kandydatki/a
 • Kopia certyfikatów językowych oraz dokumentów potwierdzających zdobywane doświadczenie zawodowe (szkolenia, kursy itp.)
 • Oświadczenie kandydatki/a, że m.in. spełnia wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.), w Statucie Uczelni (zał.2) oraz Uchwale Nr 51 – 2017/2018 Senatu SGGW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz, że SGGW będzie Jej/Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (na specjalnym druku wydawanym w Dziale Spraw Osobowych SGGW)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji. Prosimy o załączenie następującego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”