Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną Instytutu Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko
PROFESORA UCZELNI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
w Zakładzie Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną Instytutu Psychologii
Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ

Nasze wymagania

 • 1. Tytuł magistra psychologii i stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych lub nauk o zdrowiu w dyscyplinie psychologia
 • 2. Zainteresowania naukowe dotyczące problematyki psychologii osobowości i różnic indywidualnych
 • 3. Publikacje w renomowanych i znaczących w obiegu naukowym czasopismach polskich i zagranicznych
 • 4. Doświadczenie w przygotowywaniu, składaniu i realizacji projektów, kierowaniu projektami badawczymi i pracy w interdyscyplinarnych zespołach badawczych
 • 5. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim na kierunku psychologia oraz doświadczenie promotora prac magisterskich i doktorskich.

Zakres obowiązków

 • 1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.);
 • 2. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego UŁ, w tym w szczególności tych zawartych w Regulaminie pracy UŁ i Regulaminie wynagradzania pracowników UŁ;
 • 3. Przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych
 • 4. Dbanie o dobro pracodawcy, chronienie jego mienie oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
 • 2. Kwestionariusz osobowy
 • 3. Życiorys
 • 4. Odpis dyplomu nadania stopnia doktora habilitowanego
 • 5. Informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym wraz z wykazem publikacji naukowych;
 • 6. Zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • 7. Informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy (Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1)

Załączniki