Profesor zwyczajny stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • filozofia

Opis stanowiska

Profesor zwyczajny w Katedrze i Zakładzie Historii i Filozofii Nauk Społecznych

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz w Statucie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Uchwała Senatu UMP nr 19/ 2019 z dnia 20 marca 2019 r.)

Zakres obowiązków

 • nauczyciel akademicki / pracownik badawczo - dydaktyczny

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia wraz z danymi kontaktowymi
 • odpis nadania tytułu naukowego profesora
 • informacja o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji zgodna z wymogami kryteriów zawartych w uchwale nr 64/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2020r. określonych dla stanowiska profesora zwyczajnego: w zakresie publikacji potwierdzoną przez Bibliotekę Główną UMP, w zakresie kierowania projektem badawczym przez Dział Nauki, Pozyskiwania Grantów i Współpracy Międzynarodowej UMP, w odniesieniu do staży i innych osiągnięć naukowych należy dostarczyć stosowne kserokopie dokumentów potwierdzających odbycie stażu lub dane osiągnięcia naukowe
 • informacja o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym
 • karta kwalifikacyjna zawierającą ostatnią ocenę okresową dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i zawodowej uzyskaną w Uniwersytecie, a w przypadku braku takowej, ocena kierownika jednostki zatrudniającej; w stosunku do kandydatów spoza Uczelni opinię ostatniego pracodawcy

Załączniki