Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Orientalistyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Oferta dotyczy osoby prowadzącej badania w dziedzinie językoznawstwa japońskiego, wykazującej wiedzę merytoryczną z zakresu dziedziny (w tym: języka i kultury japońskiej) oraz dysponującej odpowiednim doświadczeniem dydaktycznym i publikacyjnym w ramach istotnych dla aktualnego stanu dziedziny w kraju i na świecie. Nacisk zostanie położony także na przyszłą ścieżkę kariery kandydata, w tym na perspektywę awansu naukowego.
Oczekujemy gotowości prowadzenia zajęć na pierwszym i drugim stopniu studiów (licencjackich i magisterskich). Pensum dydaktyczne wynosi 210 godzin lekcyjnych w ciągu roku akademickiego.

Nasze wymagania

 • 1. Ukończone studia magisterskie na specjalności japonistyka.
 • 2. Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, z preferencją dla studiów japonistycznych.
 • 3. Dodatkowo wysoce wskazana perspektywa uzyskania w okresie najbliższych 5 lat stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, z preferencją dla studiów japonistycznych.
 • 4. znajomość języka japońskiego- poziom płynny
 • 2. znajomość języka polskiego - poziom płynny
 • 6. 3. Preferowana znajomość, w mowie i piśmie, języków istotnych współcześnie dla aktywności w dziedzinie badawczej z punktu widzenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta: angielskiego oraz ewentualnie również innych języków istotnych dla uprawianych dziedzin aktywności naukowej (językoznawstwo, japonistyka).
 • 7. Autorstwo i/lub współautorstwo artykułów i/lub monografii opublikowanej w czasopismach i wydawnictwach naukowych o zasięgu istotnym dla językoznawstwa japońskiego.
 • 8. Udokumentowana aktywność konferencyjna i grantowa na poziomie krajowym i międzynarodowym, w zakresie językoznawstwa japońskiego
 • 9. Udokumentowane co najmniej kilkuletnie doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej, obejmujące nauczanie przedmiotów stanowiących element studiów japonistycznych.
 • 10. Udokumentowane doświadczenie w zakresie opieki nad pracami dyplomowymi (licencjackimi i, ewentualnie, magisterskimi) na specjalności japonistyka oraz ewentualne inne doświadczenie dydaktyczne.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć na pierwszym i drugim stopniu studiów (licencjackich i magisterskich).

Oferujemy

 • • możliwość rozwijania działalności badawczej,
 • • doskonalenie umiejętności dydaktycznych
 • • możliwość aplikowania i uczestniczenia w krajowych i międzynarodowych grantach badawczych przy wsparciu wykwalifikowanego personelu UAM,
 • • praca w dynamicznym środowisku naukowym; możliwość ubiegania się o awans naukowy (kolejny stopień naukowy i tytuł).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • Zgłoszenie kandydata do konkursu kierowane do prorektora ogłaszającego konkurs;
 • • Curriculum Vitae;
 • • Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zmianami)
 • • Informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 • • Inne dokumenty określone przez komisję konkursową.
 • • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.";

Załączniki