Asystent stanowisko dydaktyczne

Instytut Nauk o Zdrowiu
Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
  • Miejsce: Oświęcim
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu ogłasza konkurs na stanowisko: Asystent nr konkursu (22/2023/INoZ).
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm) i § 60 ust. 4 Statutu MUP oraz odpowiadają kryteriom kwalifikacyjnym zawartym w ogłoszeniu.
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu;
ul. Kolbego 8; 32-600 Oświęcim lub osobiście: Kancelaria Ogólna pokój 1.13 Collegium Primum
Termin składania zgłoszeń upływa: 09.01.2024 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15.01.2024 r.
Zgodnie z § 7 Regulaminu ” ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH” Komisja może zdecydować o konieczności rozmowy kwalifikacyjnej, na którą zapraszani są kandydaci, którzy spełnili wstępne kryteria formalne.

Nasze wymagania

  • KANDYDAT POWINIEN: 1. posiada tytuł lekarza lub magistra pielęgniarstwa lub magistra z obszaru nauk medycznych i o zdrowiu; 2. jeżeli dotyczy grupy zawodowej; posiada aktualne prawo do wykonywania zawodu lekarza lub pielęgniarki/arza; 3. posiada co najmniej roczną praktykę zawodową w zawodzie lekarza, pielęgniarki/arza, ratownika medycznego lub innym z obszaru nauk medycznych i o zdrowiu; 4. preferowany dorobek dydaktyczny i organizacyjny; 5. posługiwanie się w mowie i piśmie językiem polskim; 6. preferowane osoby dla których MUP im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu będzie stanowić podstawowe miejsce pracy
  • WYMAGANE DOKUMENTY: 1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem z uwzględnieniem numeru konkursu, którego to podanie dotyczy oraz z wyraźnym wskazaniem dziedziny nauki i dyscypliny naukowej oraz Instytutu, w ramach którego konkurs został rozpisany, z zastrzeżeniem, że każdy konkurs wymaga złożenia osobnego podania; 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, w tym prawo wykonywania zawodu, jeżeli jest wymagane na danym stanowisku; 4) dokumenty potwierdzające dorobek kandydata (kserokopie posiadanych dyplomów o nadaniu stopni i tytułów naukowych); 5) przebieg pracy zawodowej (życiorys zawodowy), z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych (w tym publikacji), dydaktycznych i organizacyjnych – w zależności od rodzaju stanowiska (autoreferat charakteryzujący osiągnięcia naukowe i dydaktyczne); 6) oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, korzystania z praw publicznych i niekaralności-załącznik nr 1 do informacji o konkursie; 7) oświadczenie o wyborze uczelni jako podstawowego / dodatkowego miejsca pracy-załącznik nr 2 do informacji o konkursie; 8) w przypadku podania danych osobowych w szerszym zakresie, niż wynikający z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych osobowych poza tymi, które są prawnie wymagane) – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie poza tymi, które są prawnie wymagane zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacyjnego-załącznik nr 3 do informacji o konkursie.

Mile widziane

  • Prosimy o składanie dokumentacji w czytelnie opisanych teczkach według wzoru: • Imię i nazwisko kandydata, • numer konkursu/rok/symbol, • nazwa Instytutu oraz stanowiska, na jakie kandydat aplikuje.

Zakres obowiązków

  • Obowiązki nauczyciela akademickiego okresla art. 115 i art. 116 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  • Obowiazki nauczyciela akademickiego okresla §6 i §7 Regulaminu Pracy MUP

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • WYMAGANE DOKUMENTY: 1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem z uwzględnieniem numeru konkursu, którego to podanie dotyczy oraz z wyraźnym wskazaniem dziedziny nauki i dyscypliny naukowej oraz Instytutu, w ramach którego konkurs został rozpisany, z zastrzeżeniem, że każdy konkurs wymaga złożenia osobnego podania; 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, w tym prawo wykonywania zawodu, jeżeli jest wymagane na danym stanowisku; 4) dokumenty potwierdzające dorobek kandydata (kserokopie posiadanych dyplomów o nadaniu stopni i tytułów naukowych); 5) przebieg pracy zawodowej (życiorys zawodowy), z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych (w tym publikacji), dydaktycznych i organizacyjnych – w zależności od rodzaju stanowiska (autoreferat charakteryzujący osiągnięcia naukowe i dydaktyczne); 6) oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, korzystania z praw publicznych i niekaralności-załącznik nr 1 do informacji o konkursie; 7) oświadczenie o wyborze uczelni jako podstawowego / dodatkowego miejsca pracy-załącznik nr 2 do informacji o konkursie; 8) w przypadku podania danych osobowych w szerszym zakresie, niż wynikający z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych osobowych poza tymi, które są prawnie wymagane) – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie poza tymi, które są prawnie wymagane zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacyjnego-załącznik nr 3 do informacji o konkursie. Załączniki do informacji o konkursie są zgodne z Zarządzeniem nr 27/2021 Rektora Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu Zasady i tryb przeprowadzania konkursów dotyczących zatrudniania nauczycieli akademickich w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z późniejszymi zmianami.

Załączniki