ASYSTENT W KLINICE PSYCHIATRII DOROSŁYCH stanowisko badawczo-dydaktyczne

hr@gumed.edu.pl
Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

ASYSTENT W KLINICE PSYCHIATRII DOROSŁYCH

grupa pracowników badawczo – dydaktycznych
niepełny wymiar czasu pracy (0.9 etatu)
zatrudnienie na czas określony

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej stopnia magistra lub równorzędnego,
 • posiadani predyspozycji do pracy badawczej i dydaktycznej.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (seminaria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych),
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem,
 • wykaz analizy bibliometrycznej z punktacją IF,
 • kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
 • inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego np. referencje (opcjonalnie).
 • deklarację przystąpienia do konkursu wraz z oświadczeniami
 • potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu oraz zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach,

Załączniki