Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

INSTYTUCJA: Wydział Elektroniki WAT
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: profesor
W GRUPIE PRACOWNIKÓW: badawczo-dydaktycznych
DYSCYPLINA: Informatyka techniczna i telekomunikacja
WYMIAR ETATU: pełny wymiaru czasu pracy
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.04.2024 r.
LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl
PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 01.10.2024 r.

Nasze wymagania

  • Wymagania od kandydatów:  spełnienie wymagań określonych w art.116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz.1668),  tytuł naukowy – profesor,  predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, wymagane doświadczenie zarówno w pracy naukowej jak i dydaktycznej,  umiejętność pisania artykułów naukowych udokumentowana znaczącym dorobkiem publikacyjnym w recenzowanych czasopismach,  umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim,  umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność (możliwość wykonywania pracy w weekendy),  wysoka znajomość zagadnień z zakresu telekomunikacji optycznej, technik światłowodowych oraz właściwości propagacyjnych światła,  bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z modelowaniem rozchodzenia się światła w ośrodkach niejednorodnych,  znajomość zagadnień z zakresu metod numerycznych wykorzystywanych do analizy właściwości propagacyjnych światłowodów,  bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu metod dekompozycji wykorzystywanych przy analizie i projektowaniu przyrządów optycznych i optoelektronicznych realizowanych metodami technologii planarnej i włóknistej,  biegła znajomość języka polskiego i angielskiego,  udokumentowane doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych oraz zarządzaniu projektami w roli Kierownika Projektu/Przewodniczącego Komitetu Sterującego,  doświadczenie w pracy w międzynarodowych zespołach badawczych.

Zakres obowiązków

  •  Prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz udzielanie konsultacji według obowiązujących planów i harmonogramów kształcenia studiów wyższych, szkoły doktorskiej, studiów podyplomowych i kursów dokształcających.  Koordynowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój bazy naukowej i dydaktycznej Jednostki Organizacyjnej.  Opracowanie sylabusów, pomocy dydaktycznych, a w szczególności prezentacji komputerowych oraz instrukcji do ćwiczeń audytoryjnych oraz laboratoryjnych realizowanych przedmiotów.  Analiza stanu liczbowego, przydatności i dostępności zbiorów bibliotecznych literatury wykazywanej w sylabusach przedmiotowych.  Przeprowadzanie zajęć kontrolno-weryfikacyjnych.  Prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych.  Prowadzenie badań naukowych statutowych i własnych, w tym przede wszystkim wspomagających prowadzenie dydaktyki i kształcenie kadr.  Rozpowszechnianie i publikowanie wyników badań naukowych.  Pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach.  Sprawowanie opieki nad rozwojem dydaktycznym i naukowym młodych nauczycieli akademickich oraz studentów Szkoły Doktorskiej.  Kierowanie zespołami zadaniowymi powołanymi do realizacji ekspertyz, ocen, opinii i analiz na rzecz obronności kraju oraz udział w tych pracach.  Inicjowanie, organizowanie oraz udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych.  Publikowanie indywidualnych i zespołowych osiągnięć naukowo-badawczych.  Aktywne uczestniczenie w różnych formach promocji osiągnieć naukowych i oferty dydaktycznej Wydziału, Instytutu i Zakładu w tym w ramach wyjazdów służbowych z prelekcjami do szkół, na wystawy, targi innowacji, wystawy plenerowe oraz w ramach zajęć i wystaw prowadzonych przez Wydział, Instytut lub Zakład.  Realizacja zadań powierzonych przez Kierownika Zakładu, związanych z bieżącą działalnością Zakładu i Instytutu.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  •  życiorys zawodowy (CV) - informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;  oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla osób ubiegających się o zatrudnienie oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż wymagane przez art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 2020 r., poz.1320, z późn.zm).  dokumenty potwierdzające kwalifikacje i dotychczasowy przebieg pracy zawodowej;  oświadczenie o niekaralności;  oświadczenie o podstawowym miejscu pracy; Wzory dokumentów dostępne na stronie: https://bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Załączniki