Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Instytucie Pedagogiki, w zakresie pedagogiki specjalnej

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora;
 • odpowiedni dorobek naukowy
 • czynny udział w życiu naukowym
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej

Mile widziane

 • stopień naukowy w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
 • osiągnięcia naukowe w zakresie pedagogiki specjalnej udokumentowane dorobkiem publikacyjnym i czynnym udziałem w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych
 • autorstwo publikacji w czasopismach indeksowanych w międzynarodowych bazach recenzowanych publikacji naukowych
 • doświadczenie w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym udział w międzynarodowych konferencjach i projektach badawczych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • staże w zagranicznych instytucjach naukowych
 • udokumentowana aktywność w życiu naukowym o zasięgu międzynarodowym
 • członkostwo w radach naukowych/redakcyjnych czasopism o zasięgu międzynarodowym

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego
 • dostęp do infrastruktury badawczej
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego
 • dodatkowe świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • cv
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ
 • kopie trzech najważniejszych publikacji naukowych

Załączniki