Starszy wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Projektowania Komunikacji w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym

Konkurs numer 49.2024.ZPK.IDKS.WF.AW z dnia 15.04.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Projektowania Komunikacji, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Filologiczny

Stanowisko: starszy wykładowca
Rodzaj stanowiska: dydaktyczne

Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Termin składania dokumentów: 15.05.2024
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2024
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024
Okres zatrudnienia: 2 lata (do 30.09.2026)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych lub posiadanie tytułu zawodowego magistra z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach.
 • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć w języku polskim na uczelni wyższej o charakterze uniwersyteckim, w szczególności w prowadzeniu zajęć z projektowania komunikacji, copywritingu i procesu kreatywnego (na studiach I i II stopnia) oraz gotowość ich prowadzenia w przyszłości, oraz organizacji pracy dydaktycznej w uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim; udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy dydaktycznej.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 • Znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym oraz w badaniach komparatystycznych.
 • Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej: doświadczenie w realizacji badań rynkowych i opracowywaniu strategii promocyjnych.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac administracyjnych związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego w zakresie i wymiarze przewidzianym dla stanowiska starszego wykładowcy zgodnie z aktualnymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego wskazanych przez Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.
 • Aktywny udział w działalności organizacyjnej Instytutu (m.in. zebrania Zakładu i Instytutu, pełnienie funkcji opiekuna (tutora) grup studenckich, pełnienie funkcji sekretarza komisji rekrutacyjnej, udział w organizacji egzaminów i inne).
 • Działalność popularyzatorska, w tym uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni i ich organizowanie.
 • Przestrzeganie zapisów prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności dydaktycznej, naukowej i twórczej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra, stopnia naukowego doktora.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 • Autoreferat zawierający opis jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata kryteriów, o których mowa powyżej, odnoszący się odrębnie do działalności dydaktycznej i organizacyjnej.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).

Załączniki