Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych, w ramach realizacji projektu pt. „Lipschitz Geometry of Real and Complex singularities” na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Oczekuje się, że wybrany kandydat podejmie prace badawcze przynajmniej w jednym z proponowanych tematów badawczych, rozumianych w szerokim sensie. Oznacza to zaangażowanie w badania geomertrii lipschitzowskiej osobliwości rzeczywistych lub zespolonych, rozwój metrycznej teorii węzłów, lub badania metrycznej geometrii zbiorów konfliktowych i szkieletów.

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora;
 • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego;
 • branie czynnego udziału w życiu naukowym;
 • posiadanie doświadczenia w badaniach dotyczących teorii liczb i rzeczywistej geometrii algebraicznej oraz teorii osobliwości;
 • stopień doktora powinien być uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed 1.01.2024 r. Do określonego okresu 7 lat nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.

Załączniki