Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Kandydat ubiegający się o zatrudnienie powinien dysponować wiedzą z zakresu zarządzania publicznego, co powinno być odzwierciedlone w doświadczeniu zawodowym i dorobku naukowo-badawczym kandydata. Wymagane jest posiadanie wiedzy na temat różnych aspektów zarządzania w instytucjach publicznych, na poziomie samorządowym, krajowym i międzynarodowym. Kandydat powinien legitymować się wykształceniem w stopniu minimum doktora w jednej ze wskazanych nauk społecznych (nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, nauki o zarządzaniu i jakości). W przypadku posiadania stopnia doktora z nauk o polityce i administracji lub nauk socjologicznych oczekiwane jest posiadanie ukończonych studiów podyplomowych w obszarze zarządzania.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora nauk o polityce i administracji lub doktora nauk socjologicznych lub doktora nauk o zarządzaniu i jakości;
 • studia podyplomowe z zakresu zarządzania w przypadku stopnia naukowego doktora nauk o polityce i administracji lub doktora nauk socjologicznych;
 • udokumentowany dorobek naukowy (publikacje w naukowych wydawnictwach i czasopismach naukowych);
 • udokumentowane wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych;
 • biegła znajomość języka polskiego;
 • znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie C1;
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania publicznego;
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w wyższej uczelni.

Mile widziane

 • udział w stażach i warsztatach metodologicznych w kraju lub za granicą;
 • doświadczenie w organizacji konferencji lub seminariów naukowych;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w obszarach: zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie jakością, zarządzanie funduszami europejskimi, oraz ewaluacji;
 • doświadczenie w pracy w sektorze administracji publicznej;
 • znajomość drugiego języka obcego.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie działalności naukowej na rzecz Uniwersytetu, zgodnie ze złożonym oświadczeniem o prowadzeniu działalności naukowej w dziedzinie/dziedzinach i dyscyplinie/dyscyplinach naukowych lub artystycznych i uczestniczenie w kształceniu doktorantów
 • Prowadzenie działalności dydaktycznej - kształcenie i wychowywanie studentów
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uniwersytetu i jego jednostek organizacyjnych

Oferujemy

 • umowa o pracę
 • etat

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie na stanowisku adiunkta z uzasadnieniem. Na podaniu należy złożyć oświadczenie: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO – 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1 przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celu prowadzenia przez Uniwersytet procesu rekrutacji”
 • życiorys/CV/;
 • odpis dyplomu o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk o polityce i administracji lub doktora nauk o zarządzaniu i jakości lub doktora ekonomii i finansów, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych;
 • udokumentowany wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i zawodowego;
 • oświadczenie, że w razie wygrania konkursu i zatrudnienia w UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy;
 • oświadczenie o przypisaniu do dyscypliny/dyscyplin naukowych (Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 4/2020 r. w sprawie szczegółowych warunków wszczęcia procedur konkursowych na stanowiska badawczo-dydaktyczne, dydaktyczne i badawcze w UKSW z późniejszymi zmianami);
 • oświadczenie o zobowiązaniu do złożenia projektu badawczego w przypadku zatrudnienia w UKSW (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 4/2020);
 • ewentualnie inne dokumenty według uznania kandydata.

Załączniki