Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

Rektor
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza konkurs wieloetapowy na zatrudnienie
profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

[Konkurs 12]
INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Pedagogiki, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: profesor uczelni
DZIEDZINA: nauki społeczne lub humanistyczne
DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika
DATA OGŁOSZENIA: 20.05.2024r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.05.2024r. – 22.06.2024r.
OKRES ZATRUDNIENIA: czas nieokreślony
SŁOWA KLUCZOWE: pedagogika

Nasze wymagania

 • - posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie pedagogika oraz wyróżniającego i uznanego w środowisku międzynarodowym dorobku naukowego w zakresie pedagogiki;
 • - doświadczenie w prowadzeniu prac naukowych z zakresu pedagogiki, udokumentowanego odpowiednim dorobkiem w postaci autorstwa lub współautorstwa co najmniej 20 monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach lub artykułów naukowych (w tym co najmniej 12 w czasopismach naukowych), które ukazały się w wydawnictwach lub czasopismach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 i 4 Statutu Uczelni, a po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego co najmniej 5 monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach lub artykułów naukowych (w tym co najmniej 3 w czasopismach naukowych), które ukazały się w wydawnictwach lub czasopismach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie;
 • - uzyskanie z działalności naukowej (w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych) średniorocznej liczby punktów przyznawanych za artykuły naukowe, monografie naukowe lub rozdziały w monografiach naukowych o co najmniej 50% wyższej niż minimalna średnioroczna liczba punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny z działalności badawczej dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku adiunkta, określona w aktualnych na dzień złożenia wniosku zasadach oceny nauczyciela akademickiego (minimalna średnioroczna liczba punktów, niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny z działalności badawczej w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku adiunkta wynosi 120 pkt.);
 • - doświadczenie w kierowaniu projektem obejmującym badania naukowe lub prace rozwojowe lub realizację inwestycji związanych z kształceniem i działalnością naukową, utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej aparatury informatycznej (SPUBi), finansowanego w trybie konkursowym przez instytucję krajową lub zagraniczną lub organizację międzynarodową lub odbycia łącznie co najmniej ośmiotygodniowego udokumentowanego stażu naukowego w zagranicznym ośrodku naukowym;
 • - posiadanie udokumentowanego dorobku dydaktycznego lub autorstwa podręczników lub kierowania projektami dydaktycznymi lub edukacyjnymi w ramach konkursów zewnętrznych instytucji finansujących badania;
 • - posiadanie udokumentowanego dorobku w zakresie kształcenia kadr naukowych w postaci pełnienia funkcji promotora lub promotora pomocniczego w co najmniej jednym przewodzie doktorskim lub postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora lub sprawowania opieki naukowej jako promotor lub promotor pomocniczy doktoranta w szkole doktorskiej lub sporządzenia co najmniej jednej recenzji rozprawy doktorskiej lub w postępowaniu habilitacyjnym;
 • - posiadanie co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych; - posługiwania się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami w tym języku.

Zakres obowiązków

 • W załączniku znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego postępowania konkursowego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora SGGW;
 • kwestionariusz osobowy (druk wydaje sekretariat Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW lub kontakt e-mail);
 • życiorys naukowy (autoreferat);
 • oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk wydaje sekretariat Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW lub kontakt e-mail);
 • kopia dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem w Biurze Organizacyjnym SGGW/odpis dyplomu/zaświadczenie potwierdzające nadanie stopnia naukowego doktora i/lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie pedagogika;
 • wykaz osiągnięć naukowych, w tym wykaz publikacji naukowych wraz z liczbą punktów;
 • potwierdzenie kierowania projektem lub odbycia stażu naukowego;
 • wykaz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego;
 • oświadczenie lub kopia zaświadczenia (certyfikatu) potwierdzającego co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego lub innego języka kongresowego;
 • deklaracja kandydata/kandydatki w sprawie oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do pracowników prowadzących działalność naukową (tzw. liczba N) w przypadku jego zatrudnienia w SGGW.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, budynek nr 4, pok. nr 22, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa