adiunkt

Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Katedra Inżynierii Biomedycznej
Politechnika Wrocławska

Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta badawczo-dydaktycznego
w wymiarze pełnego etatu w Katedrze Inżynierii Biomedycznej (K65W11D04)

Nr referencyjny: K65W11D04/10/2020
Dyscyplina naukowa: Inżynieria biomedyczna
Specjalność: Informatyka medyczna

Opis stanowiska:
Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził badania naukowe i publikował ich wyniki, wykazywał aktywność w pozyskiwaniu grantów, z zaangażowaniem prowadził zajęcia dydaktyczne, a także angażował się w prace organizacyjne Katedry i Wydziału.
Zakres tematyki naukowej obejmuje zagadnienia inżynierii biomedycznej zgodne z profilem naukowym Katedry, w szczególności dotyczące numerycznego modelowania procesów biofizycznych zachodzących na błonach komórkowych przy użyciu symulacji dynamiki molekularnej i powiązanych z nimi badaniami eksperymentalnymi, mającymi na celu poznanie kluczowych mechanizmów błonowych obiektów biologicznych w procesie opracowywania nowych leków.

Zadania:
• prowadzenie badań naukowych zgodnie z profilem badawczym określonym w opisie stanowiska,
• prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie inżynierii biomedycznej, m.in. w zakresie biofizyki, technik programowania (w tym zaawansowanego programowania obiektowego), uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, dynamiki molekularnej substancji aktywnych farmakologicznie i ogólnie pojętego modelowania w projektowaniu leków na studiach pierwszego i drugiego stopnia,
• współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych prac naukowo-badawczych,
• ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
• udział w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze,
• wykonywanie zleconych przez przełożonych prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni, związanych z prowadzoną działalnością badawczą i dydaktyczną.

Wymagania:
• obroniona rozprawa doktorska w dyscyplinie Inżynieria biomedyczna, Automatyka, elektronika i elektrotechnika lub Informatyka techniczna i telekomunikacja,
• tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie inżynierii biomedycznej, fizyki, fizyki medycznej, fizyki technicznej lub informatyki,
• znajomość symulacji numerycznych z zakresu dynamiki molekularnej oraz technik eksperymentalnych do badania układów biologicznych (mikroskopia optyczna, AFM, spektroskopia, kalorymetria, cytometria, inne metody optyczne i fluorescencyjne),
• udokumentowana zdolność uzyskiwania finansowania na proponowane badania w ramach funduszy krajowych/zagranicznych,
• dorobek naukowy w zakresie inżynierii biomedycznej lub informatyki medycznej adekwatny do stopnia kariery naukowej, potwierdzony artykułami opublikowanymi w recenzowanych międzynarodowych czasopismach naukowych w okresie ostatnich pięciu lat,
• kompetencje dydaktyczne w zakresie inżynierii biomedycznej, informatyki medycznej i biofizyki,
• znajomość języka polskiego i angielskiego.

Wymagane dokumenty:
• zgłoszenie do konkursu, zawierające adres kandydata (do korespondencji), adres poczty elektronicznej kandydata oraz numer referencyjny konkursu,
• podanie kandydata do JM Rektora PWr o zatrudnienie na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w przypadku wygrania konkursu,
• życiorys w formie tradycyjnej i elektronicznej (plik PDF),
• kopię dyplomu poświadczającego posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera,
• kopię dyplomu poświadczającego posiadanie stopnia naukowego doktora,
• autoreferat w formie jednego pliku PDF, informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, w tym:
◦ wykształcenie, dotychczasowe zatrudnienie, uzyskane stopnie naukowe i tytuły zawodowe,
◦ zwięzły opis osiągnięć naukowych,
◦ lista publikacji z ostatnich pięciu pełnych lat kalendarzowych z podaniem punktacji MNiSW (wg obowiązujących wykazów),
◦ łączna liczba cytowań z wyłączeniem cytowań własnych oraz wartość indeksu Hirscha (wg Web of Science),
◦ wykaz realizowanych projektów naukowych ze wskazaniem roli kandydata oraz uzyskanych stypendiów przyznawanych w drodze konkursu na podstawie projektu naukowego,
◦ informacja o odbytych stażach naukowych i zawodowych trwających minimum 2 miesiące,
◦ informacja o osiągnięciach i posiadanych kompetencjach dydaktycznych,
◦ informacja o dalszych planach naukowych w kontekście działalności grup badawczych na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki PWr,
• opinia dotychczasowego kierownika zespołu lub opiekuna naukowego nt. dotychczasowych osiągnięć oraz perspektyw rozwoju naukowego kandydata (może zostać przesłana, również emailem, bezpośrednio do Dziekana WPPT: Arkadiusz.Wojs@pwr.edu.pl oraz Przewodniczącej Rady Dysycpliny Naukowej halina.podbielska@pwr.edu.pl),
• oświadczenie kandydata, że Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
• oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
• podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestniczenia w konkursie wraz informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych – wzór poniżej.

Oferujemy:
• zatrudnienie w prestiżowej Uczelni,
• pracę w środowisku naukowym na najwyższym światowym poziomie,
• możliwość realizacji planów badawczych i dalszego awansu zawodowego.

Termin składania ofert:
Do 10.07.2020, rozstrzygnięcie konkursu do 30.07.2020

Planowany termin zatrudnienia:
Od 1.10.2020

Dodatkowe informacje:
Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej.
Kryteria oceny kandydatów: dorobek naukowy (50%); uzyskane granty i stypendia o charakterze projektu naukowego (20%); staże i mobilność naukowa (20%); kompetencje i osiągnięcia dydaktyczne (10%).
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Dokumenty prosimy przesyłać na adres:
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
albo składać w sekretariacie Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, budynek A-1, pok. 234. Na kopercie prosimy podać nr referencyjny.
Dokumenty wymagane w formie elektronicznej można dołączyć jako pliki w formacie PDF na nośniku CD lub przesłać pocztą elektroniczną na adres prodziekana ds. dydaktyki i rozwoju kadry: Pawel.Machnikowski@pwr.edu.pl oraz Przewodniczącej Rady Dysycpliny Naukowej halina.podbielska@pwr.edu.pl
Konkurs może zostać zamknięty bez wyboru kandydata bez podania przyczyn. Po zamknięciu postępowania konkursowego osoby nieprzyjęte będą mogły odebrać swoje aplikacje w sekretariacie Wydziału, w terminie do 6 miesięcy, za pokwitowaniem odbioru.


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
(prosimy skopiować, wydrukować i podpisać)

I. Uprzejmie informujemy:
Tożsamość administratora
O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, które Państwo podają decyduje administrator, którym jest Rektor Politechniki Wrocławskiej z siedzibą we Wrocławiu przy wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez formularz i dane umieszczone na stronie www.pwr.edu.pl/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować przez adres e-mail: IOD@pwr.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia procedur konkursowych związanych z nawiązaniem współpracy lub zatrudnieniem u administratora. Dokumentacja konkursowa podlega ponadto obowiązkom archiwizacyjnym opartym na przepisach powszechnych stosowanych w szkolnictwie wyższym. Administrator poparł zasady i zalecenia przyjęte w 2005 r. przez Komisję Europejską (w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych). Wdrażając te zasady używa logo „Human Resources Excellence in Research” oraz podlegać może przeglądom potwierdzającym, że stosuje zasady Karty i Kodeksu. Może to prowadzić do ujawnienia (wobec uprawnionych instytucji) dokumentacji konkursowej i Państwa danych. Takie zaś przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Państwa dane osobowe zostaną udostępnione osobom uczestniczącym w procedurach konkursowych. Kandydatom nieprzyjętym umożliwimy odebranie dokumentów zawierających te dane, a nieodebrane zniszczymy. Dokumenty i dane Kandydatów przyjętych trafią do akt osobowych pracowników. Odbiorcami Państwa danych mogą też stać się instytucje i podmioty uprawnione do nadzorowania procedur konkursowych i ich weryfikacji. Jeżeli to tylko będzie prawnie dopuszczalne i wykonalne administrator przed udostępnieniem dokumentów dokona anonimizacji danych.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane w czasie trwania postępowania konkursowego, a następnie udostępniane do zwrotu (przez następne 6 miesięcy) albo przetwarzane w aktach pracowniczych przez okres zatrudnienia, a także później w czasie ustalonym przepisami powszechnymi.
Prawa podmiotów danych
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Mogą też Państwo skorzystać z prawa do: usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie i w tych sytuacjach, gdy dokonujemy go na podstawie zgody, nie będzie to wpływać na legalność czynności przeprowadzonych przed wycofaniem zgody. Służy Państwu też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jakiego administrator dokonuje z powołaniem na jego usprawiedliwiony prawnie interes.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca wystąpienia domniemanego naruszenia. W RP jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), którego Biuro mieści się pod adresem: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 869.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do umożliwienia Państwu udziału w procedurach konkursowych, dla obsługi Państwa wniosku i dokumentacji oraz w celu prowadzenia korespondencji z Państwem.

II. W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Wrocławską z siedzibą przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, 50-370 we Wrocławiu w celu uczestniczenia w ww. konkursie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

(data i czytelny podpis) ………………