adiunkt

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zmianami) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
1.Posiadają stopień doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki.
2. Posiadają udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań w dziedzinie teoretycznej fizyki obliczeniowej układów wieloelektronowych w oparciu o metody pozwalające uwzględnić korelację elektronową i efekty relatywistyczne, a także w zakresie opisu teoretycznego spektroskopowych własności atomów, cząsteczek i domieszek w kryształach.
3. Posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni w zakresie mechaniki kwantowej, teoretycznej spektroskopii atomowej, metod numerycznych.
4. Deklarują (w oparciu o posiadaną i udokumentowaną wiedzę) prowadzenie badań w zakresie rozwijania teoretycznego opisu spektroskopowych własności domieszek w kryształach i nanokryształach, rozwijania metod obliczeniowych opisu korelacji elektronowej.
5. Posiadają minimum roczne doświadczenie zdobyte w zagranicznym ośrodku badawczym.
6. Deklarują gotowość do prowadzenia zajęć na kierunkach: automatyka i robotyka, fizyka techniczna, informatyka stosowana w zakresie: metod numerycznych, zaawansowanych metod analizy danych.
7. Posiadają znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym nauczanie w tych jezykach.