adiunkt

Wydział Nauk Historycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zmianami) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. Posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie
archeologii.
2. Udokumentowany dorobek naukowy, zainteresowania badawcze oraz
doświadczenie dydaktyczne w zakresie:
– archeologii neolitu, ze szczególnym uwzględnieniem kultury pucharów
lejkowatych na Niżu Środkowoeuropejskim,
– archeologii wczesnych okresów epoki brązu,
– problematyki najstarszej metalurgii na ziemiach polskich,
3. Doświadczenie w kierowaniu badaniami wykopaliskowymi na stanowiskach
z neolitu i brązu.
4. Dobra znajomość języka angielskiego.
5. Umiejętność pozyskiwania funduszy na prowadzone badania naukowe.