adiunkt

Instytut Fizyki Teoretycznej
Najnowsze ogłoszenia

OTWARCIE KONKURSU: 1.12.2020

Głównym zadaniem zatrudnionego będzie uczestnictwo w badaniach teoretycznych mających na celu poszukiwanie przejawów fizyki nie opisywanej przez Model Standardowy oddziaływań elementarnych poprzez analizę precyzyjnych pomiarów wielkości opisujących interakcje znanych już cząstek. W szczególności badania obejmą analizę procesów produkcji i rozpadów cząstek Higgsa, rozpraszania bozonów wektorowych w LHC, procesów łamania symetrii CP i naruszenia liczby leptonowej. W ramach projektu przewidywane jest też rozwijanie ogólnodostępnych narzędzi komputerowych do obliczeń w ramach formalizmu Efektywnej Teorii Pola.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 r. poz. 85 z późniejszymi zmianami).