Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • historia

Opis stanowiska

Zrekrutowany adiunkt będzie wykonywał obowiązki w Działaniu IDUB I.3.13 „Global history – pozaeuropejskie konteksty współczesnego świata”. Będzie prowadzić badania nad problemami historii globalnej w szeroko rozumianym regionie Oceanu Indyjskiego (obejmującym także przyległe obszary Afryki, Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej) od późnego średniowiecza do czasów współczesnych.
Głównym celem zamierzonych działań jest stworzenie zespołu badawczego, afiliowanego przy Wydziale Historii, który poprzez badania i nauczanie stymulowałby dialog między środowiskiem naukowym UW a czołowymi ośrodkami badań historii globalnej – najszybciej rozwijającej się w ostatnich 20 latach dziedziny historiografii, a jednocześnie lepiej zintegrował badania już dziś prowadzone w tym obszarze na różnych wydziałach i w jednostkach UW. Powstanie centrum badania historii i antropologii globalnej stworzy atrakcyjną dla młodych badaczy platformę wymiany doświadczeń.

Nasze wymagania

 • ● spełnienie warunków określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 741) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019, Monitor poz. 190) - oświadczenie (https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/O%C5%9Bwiadczenie_art-113-ustawy-PSWiN_2018.docx);
 • ● posiadanie stopnia doktora historii;
 • ● udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań nad historią XV-XX w. Preferowane obszary geograficzne badań obejmują (do wyboru): szeroko rozumiany region Oceanu Indyjskiego, Świat islamu, Azja, Afryka, Europa Wschodnia. Preferowane perspektywy badawcze i tematyka obejmują (do wyboru) historię globalną, historię społeczna, historię kultury, historię religii, historię komunizmu, historię imperialną, historię kolonialną;
 • ● udokumentowany aktywny udział w międzynarodowym życiu naukowym;
 • ● skonkretyzowany wysokiej jakości projekt naukowy;
 • ● biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • ● umiejętność komunikowania rezultatów badawczych w formie ustnej i w publikacjach;
 • ● umiejętność i gotowość do pracy w środowisku naukowym, dzielenia się doświadczeniem, pomysłami i wynikami badań oraz nawiązywania współpracy;
 • ● umiejętność efektywnej i terminowej realizacji projektów.

Mile widziane

 • ● preferowani będą kandydaci wykorzystujący znajomość co najmniej jednego języka (azjatyckiego, afrykańskiego lub wschodnioeuropejskiego) używanego w źródłach historycznych związanych z regionem badań i podejmowaną problematyką badawczą;
 • ● skonkretyzowane plany dalszych projektów naukowych związanych z UW;
 • ● skonkretyzowane plany publikacyjne;
 • ● doświadczenie badawcze zdobyte poza Polską.

Zakres obowiązków

 • Wybrany kandydat będzie: 1. prowadzić samodzielne badania naukowe o dużym wpływie na naukę światową, na temat określony w opisie projektu naukowego,
 • 2. brać aktywny udział w życiu naukowym UW, m.in. przez uczestnictwo w seminariach, prezentowanie referatów, wykładów oraz w ramach innych form dzielenia się zawodowymi umiejętnościami i wiedzą, a w szczególności aktywnie uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Wydział Historii UW w ramach działania I.3.13 IDUB,„Global history – pozaeuropejskie konteksty współczesnego świata”,
 • 3. upowszechniać wyniki badań przez wystąpienia konferencyjne, a zwłaszcza przez teksty w najlepszych czasopismach międzynarodowych (należących do pierwszego górnego kwartyla, 25% tytułów najbardziej cytowanych czasopism na świecie indeksowanych w bazie Scopus); oraz publikacje w wydawnictwach naukowych, reprezentując przy tym Uniwersytet Warszawski,
 • 4. aktywnie wzmacniać pozycję Uniwersytetu Warszawskiego na arenie międzynarodowej,
 • 5. współpracować z administracją uniwersytecką w sprawach związanych z realizacją projektu,
 • 6. o ile będzie to możliwe, prowadzić zajęcia dla studentów w językach angielskim lub polskim w wymiarze nie przekraczającym 30 godzin dydaktycznych rocznie.

Oferujemy

 • ● pracę w dynamicznym środowisku badawczym w jednej z najlepszych uczelni Europy Środkowo-Wschodniej, o dużych tradycjach w zakresie historiografii i innych nauk o profilu humanistyczno-społecznym, chętnym do współpracy i oferującym wsparcie dla rozwoju;
 • ● wynagrodzenie do 10 000 PLN brutto miesięcznie;
 • ● indywidualny fundusz badawczy w wysokości do 25 000 PLN;
 • ● możliwość dodatkowego dofinansowania różnych form aktywności naukowej, takich jak udział w konferencjach, sesji na kongresach międzynarodowych, krótkich kwerend, publikacji;
 • ● dostęp do infrastruktury (przestrzeń biurowa, dostęp do zasobów bibliotecznych i baz elektronicznych);
 • ● pomoc w staraniach o dalsze projekty grantowe, finansowane ze źródeł zewnętrznych;
 • ● standardowy pakiet socjalny.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • ● CV (życiorys naukowy z listą publikacji) w jęz. angielskim;
 • ● list motywacyjny w jęz. angielskim;
 • ● wskazanie dwóch naukowców, którzy mogliby wystawić referencje (prosimy o podanie imion, nazwisk i danych kontaktowych);
 • ● opis projektu naukowego, który miałby być realizowany na UW (do 2000 słów + bibliografia), w jęz. angielskim;
 • ● dyplom lub oficjalny dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora (skan);
 • ● podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia;
 • ● oświadczenie (skan), w którym kandydat potwierdza podpisem, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów określone w zarządzeniu nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a. aspx?ID=5592)

Załączniki