Asystent stanowisko dydaktyczne

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • Miejsce: Białystok
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Nasze wymagania

 • tytuł magistra filologii romańskiej
 • doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami w szkole wyższej;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka francuskiego ogólnego i specjalistycznego w zakresie nauk humanistycznych i społecznych
 • doświadczenie w obsłudze platform używanych w nauczaniu zdalnym
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Zakres obowiązków

 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów
 • inne prace związane z procesem dydaktycznym
 • obowiązki organizacyjne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do Rektora
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy
 • dokument poświadczający uzyskanie tytułu zawodowego magistra filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej – oryginał do wglądu lub uwierzytelniona kopia
 • opis dorobku dydaktycznego i organizacyjnego
 • oświadczenie, że Uniwersytet w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO

Załączniki