Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Informatyczno-Technologicznych
Akademia Łomżyńska
 • Miejsce: Łomża
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

Stanowisko adiunkta mieści się w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Informatyczno-Technologicznych w Zakładzie Informatyki Akademii Łomżyńskiej.

Nasze wymagania

 • spełnienie wymogów określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.),
 • posiadanie co najmniej stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • istotny dorobek dydaktyczny i/lub zawodowy i/lub udział w tworzeniu projektów edukacyjnych lub odbyte krajowe lub zagraniczne staże dydaktyczne,
 • doświadczenie dydaktyczne nie krótsze niż 5 lat

Mile widziane

 • doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych, badawczo-wdrożeniowych
 • posiadają doświadczanie praktyczne zdobyte poza szkolnictwem wyższym;
 • doświadczenie dydaktyczne z zakresu nauczania przedmiotów np.: matematyka dyskretna, metody probabilistyki i statystyki, algebra liniowa z geometrią, analiza matematyczna, podstawy statystyki i/lub pokrewnych.

Zakres obowiązków

 • kształcenie i wychowywanie studentów
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów uczenia się
 • opracowywanie i aktualizowanie sylabusów do prowadzonych przedmiotów
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń
 • prowadzenie prac dyplomowych zgodnych z kierunkiem i specjalnością studiów, recenzowanie prac dyplomowych
 • udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe
 • przygotowywanie pomocy dydaktycznych
 • udział w opracowywaniu programów studiów dla nowych kierunków
 • udział w pracach komisji wydziałowych i uczelnianych oraz w posiedzeniach organów kolegialnych uczelni, których nauczyciel akademicki jest członkiem
 • udział w organizowaniu konferencji, sympozjów, warsztatów, kół naukowych, imprez kulturalnych, sportowych itp.
 • działania na rzecz promocji Wydziału
 • działalność organizacyjna poza Uczelnią

Oferujemy

 • Uczelnia zapewnia mozliwość rozwoju zawodowego
 • Uczelnia zapewnia możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (możliwość ubiegania się o dofinansowanie)
 • Uczelnia zapewnia możliwość uczestnictwa w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus (możliwość udziału w szkoleniach zagranicznych, wymiany doświadczeń w środowisku międzynarodowym, wymiany dobrych praktyk)

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie
 • list motywacyjny
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia (w tym informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 917 ze zm.) (formularz do pobrania na stronie internetowej Uczelni w zakładce pracownicy),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie innych dokumentów poświadczających spełnianie przez kandydata wymogów określonych w pkt I.,
 • doświadczenie kandydata stwierdzające, iż w przypadku podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, Akademia Łomżyńska będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania na stronie internetowej Uczelni w zakładce pracownicy),
 • doświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO lub jeżeli są to dane inne, niż zamieszczone w kwestionariuszu osobowym i są udostępniane z własnej inicjatywy przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie (art. 221a §1 i §3 oraz art. 221b §1 K.P.),
 • w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez AŁ prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez AŁ przez okres 12 miesięcy od zakończenia obecnego procesu rekrutacji. (formularze oświadczeń, o których mowa w pkt. 8 i 9 do pobrania na stronie internetowej w zakładce pracownicy).

Załączniki