Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: min. wynagrodzenie zasad. 7 200 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa lub doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne;
 • specjalność badawcza i zainteresowania obejmujące prawo ochrony środowiska, międzynarodowe i europejskie prawo ochrony środowiska oraz prawo rolne, prawo ochrony klimatu, prawo medyczne;
 • dorobek naukowy w zakresie prawa ochrony środowiska i prawa rolnego;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym prowadzeniu zajęć w języku angielskim;
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej;
 • doświadczenie w upowszechnianiu nauki;
 • udokumentowane doświadczenie w przedstawianiu wyników badań podczas konferencji krajowych i międzynarodowych;
 • biegła znajomość języka polskiego, a także bardzo dobra znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie prac naukowych, a także przygotowanie i swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku;

Mile widziane

 • mile widziane doświadczenia w zakresie organizacji, w tym zwłaszcza organizacji konferencji naukowych, członkostwo w kołach naukowych, stowarzyszeniach, organizacjach naukowych oraz udział w stażach naukowych i studiach zagranicznych.
 • odbyte staże zagraniczne będą dodatkowym atutem;

Zakres obowiązków

 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym w języku obcym, określonych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
 • inne prace związane z procesem dydaktycznym (m.in. przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów, przeprowadzanie konsultacji)
 • prowadzenie działalności naukowej obejmującej badania naukowe, prace rozwojowe, pozyskiwanie lub realizacja grantów badawczych, itp.
 • prowadzenie działalności organizacyjnej na rzecz Wydziału, Uczelni związanej z procesem dydaktycznym oraz działalnością naukową

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/strona/47117/przed-zatrudnieniem),
 • kserokopia dyplomu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • dokumenty potwierdzające wymagane umiejętności i kwalifikacje,
 • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo szkolnictwie wyższym i nauce,
 • zgoda na przetwarzanie przez UG danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, wzory oświadczeń (punkt 6,7) są dostępne na stronie: https://prawo.ug.edu.pl/wydzial/oferty_pracy_3 ;

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Komplet dokumentów należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

  Dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,
  ul. Jana Bażyńskiego 6; 80-309 Gdańsk, pokój 2086