Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Neofilologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo
 • Wynagrodzenie: 5000-6000 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Oferta jest skierowana do kandydata/tki, który/a spełnia następujące wymogi:
– posada stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa,
– posiada odpowiedni dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa ukraińskiego,
– włada biegle językiem ukraińskim (jako ojczystym), rosyjskim na poziomie zaawansowanym oraz polskim na poziomie podstawowym,
– powinien być przygotowany i posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie nauki języka ukraińskiego jako obcego,
– powinien być przygotowany i posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie szeroko pojętej ukrainistyki w języku ukraińskim.

Nasze wymagania

 • - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • - udokumentowane doświadczenie w zakresie nauczania języka ukraińskiego jako obcego
 • - udokumentowane publikacje w zakresie językoznawstwa
 • 1. język ukraiński - poziom płynny 2. język rosyjski - poziom płynny

Mile widziane

 • język polski – poziom podstawowy

Zakres obowiązków

 • Kandydat/ka powinien/a być przygotowany/a i posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych: 1) praktycznej nauki języka ukraińskiego na studiach 1 i 2 stopnia specjalności „filologia ukraińska” 2) przedmiotów specjalizacji językoznawczej.

Oferujemy

 • Wybrany/a kandydat/tka będzie miał/a możliwość rozwoju kariery naukowej poprzez prowadzenie badań i publikowanie ich wyników przy udziale pozostałych badaczy zajmujących się daną dziedziną.
 • Będzie miał/a także możliwość aplikowania i brania udziału w projektach badawczych, co umożliwi mu/jej dalszy rozwój naukowy w dziedzinie językoznawstwa.
 • Będzie miał/a wyraźny wpływ na dydaktyczno-badawczy rozwój jednostki, w której będzie zatrudniony/a.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • Zgłoszenie kandydata do konkursu kierowane do prorektora ogłaszającego konkurs;
 • • Curriculum Vitae;
 • • Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zmianami)
 • • Informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 • • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.";

Załączniki