Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o polityce i administracji

Opis stanowiska

Kandydat ubiegający się o zatrudnienie powinien dysponować wiedzą z zakresu zarządzania publicznego, co powinno być odzwierciedlone w dorobku naukowo-badawczym kandydata. Wymagane jest posiadanie wiedzy na temat różnych aspektów zarządzania w instytucjach publicznych, na poziomie krajowym i międzynarodowym. Kandydat powinien legitymizować się wykształceniem z zakresu nauk społecznych w stopniu minimum doktora. Pożądana jest biegła znajomość języka angielskiego, znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem.
Dodatkowo, preferowana jest znajomość problematyki zarządzania jakością, zarządzania projektami, ewaluacji polityk publicznych oraz pozyskiwania i wykorzystania funduszy europejskich. Atutem będzie prowadzenie zajęć dydaktycznych w obszarach: zarządzania międzynarodowego, zarządzania jakością, zarządzania projektami, zarządzania funduszami europejskimi, ewaluacji w instytucjach publicznych.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora nauk o polityce i administracji lub doktora nauk o zarządzaniu i jakości
 • udokumentowany dorobek naukowy (publikacje naukowe), w tym min. 3 artykuły naukowe w recenzowanych czasopismach
 • udokumentowane wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w wyższej uczelni
 • biegła znajomość języka polskiego
 • znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie C1

Mile widziane

 • udokumentowany udział w stażach i warsztatach metodologicznych w kraju lub za granicą
 • udokumentowane doświadczenie w organizacji konferencji lub seminariów naukowych
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w obszarach: zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie jakością, zarządzanie funduszami europejskimi, oraz ewaluacji
 • udokumentowane doświadczenie w pracy w sektorze administracji publicznej
 • znajomość drugiego języka obcego

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie działalności naukowej na rzecz Uniwersytetu, zgodnie ze złożonym oświadczeniem o prowadzeniu działalności naukowej
 • Prowadzenie działalności dydaktycznej - kształcenie i wychowywanie studentów
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uniwersytetu i jego jednostek organizacyjnych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie na stanowisku adiunkta z uzasadnieniem. Na podaniu należy złożyć oświadczenie: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO – 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1 przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celu prowadzenia przez Uniwersytet procesu rekrutacji”
 • życiorys/CV/;
 • odpis dyplomu o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk o polityce i administracji lub doktora nauk o zarządzaniu i jakości
 • wykaz dorobku naukowego, badawczego, dydaktycznego i organizacyjnego, zwłaszcza z ostatnich 10-ciu lat
 • oświadczenie, że w razie wygrania konkursu i zatrudnienia w UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie o przypisaniu do dyscypliny/dyscyplin naukowych (Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 4/2020 r. w sprawie szczegółowych warunków wszczęcia procedur konkursowych na stanowiska badawczo-dydaktyczne, dydaktyczne i badawcze w UKSW z późniejszymi zmianami)
 • oświadczenie o zobowiązaniu do złożenia projektu badawczego w przypadku zatrudnienia w UKSW (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 4/2020)
 • ewentualnie inne dokumenty według uznania kandydata

Załączniki