Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Fizyki i Astronomii
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Konkurs numer 120.2023.IFT.WFA.ER z dnia 28 sierpnia 2023 r.
Jednostka organizacyjna: Wydział Fizyki i Astronomii
Stanowisko: adiunkt (post-doc)
Rodzaj stanowiska: badawcze
Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki fizyczne
Liczba etatów: 1
Termin składania dokumentów: 29 września 2023 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 6 października 2023 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 listopada 2023 r.
Okres zatrudnienia: 24 miesiące
Wymiar etatu: pełny
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Doktorat z fizyki cząstek elementarnych.
 • Publikacje w znaczących czasopismach naukowych w latach 2018-2022.
 • Wiedza z zakresu fizyki neutrin.
 • Dobre kompetencje komputerowe, umiejętność programowania w języku C++.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków

 • Praca nad realizacją projektu badawczego OPUS „Nowe idee w badaniu oddziaływań neutrin” kierowanego przez prof. dr. hab. Jana Sobczyka. W szczególności: Praca nad rozwojem modeli oddziaływań neutrin w ramach generatora Monte Carlo oddziaływań Monte NuWro. Dodatkowe informacje można uzyskać od kierownika projektu prof. dr. hab. Jana Sobczyka: jan.sobczyk@uwr.edu.pl.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku. 9. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).
 • Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji (na adres: jan.sobczyk@uwr.edu.pl) bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości: „adiunkt.120.IFT.WFA”.