Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Psychologii UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
UKSW: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii
STANOWISKO: adiunkt (stanowisko badawczo-dydaktyczne)
DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia
DATA OTWARCIA KONKURSU: 30 sierpnia 2023 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 września 2023 r.
MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: https://wfch.uksw.edu.pl
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Prowadzenie badań z zakresu psychologii osobowości lub różnic indywidualnych; publikacja wyników na forum międzynarodowym; pozyskiwanie grantów; prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru metodologii i analiz w badaniach psychologicznych
PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata z możliwością przedłużenia

Nasze wymagania

 • Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone na podstawie art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1668, z późn. zm.) i w Statucie UKSW, oraz posiada: - tytuł zawodowy/stopień naukowy/tytuł naukowy: doktor psychologii
 • - dorobek naukowy z zakresu psychologii, udokumentowany publikacjami w czasopismach z Impact Factor
 • - dorobek projektowy, w szczególności doświadczenie w pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych lub realizacji projektów
 • - dorobek dydaktyczny i organizacyjny

Zakres obowiązków

 • Dydaktyka
 • Publikacje

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie na stanowisku asystenta z uzasadnieniem. Na podaniu należy dopisać: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO - 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1 przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celu prowadzenia przez Uniwersytet procesu rekrutacji”
 • 2) życiorys/CV;
 • 3) odpis pisma o nadaniu tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego doktora psychologii
 • 4) wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego - w tym lista publikacji z ostatnich 5-ciu lat, w tym informacje o wydanych monografiach, artykułach, recenzjach, czynnym udziale w konferencjach krajowych i międzynarodowych, udział w projektach naukowych, w tym w roli kierownika, a także wykaz zajęć dla studentów;
 • 5) informacja o dorobku organizacyjnym;
 • 6) oświadczenie, że UKSW będzie podstawowym miejscem pracy;
 • 7) ewentualnie inne dokumenty według uznania kandydata.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać do dnia 30 września 2023 w Sekretariacie Instytutu Psychologii,
  ul. Wóycickiego 1/3 budynek 14; pokój 01,
  01-938 Warszawa.