Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • biotechnologia

Nasze wymagania

 • - Posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia lub nauk technicznych w dyscyplinie biotechnologia; - Posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia lub nauk technicznych w dyscyplinie biotechnologia;
 • - Posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego z obszaru tematyki realizowanej w Instytucie Surowców Naturalnych i Kosmetyków potwierdzony minimum trzema publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Dodatkowym atutem będzie dorobek naukowy w zakresie badań wpływu metali ciężkich lub/oraz nanocząstek na rośliny wyższe;
 • - Wiedza w zakresie fizjologii roślin, m.in. wzrostu i rozwoju, reakcji roślin na czynniki stresowe, podstaw molekularnych procesów życiowych roślin;
 • - Doświadczenie w badaniach z zastosowaniem spektrofotometrycznych technik analitycznych, testów immunoenzymatycznych, testów genetycznych (PCR/q-PCR), chromatografii GC i HPLC;
 • - Umiejętność samodzielnego wykonywania eksperymentów i przeprowadzenia analizy wyników oraz ich opisywania w formie publikacji;
 • - Umiejętność przygotowania wniosków badawczych lub wdrożeniowych,
 • - Potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie, co najmniej B2 oraz wykazanie się bardzo dobrą znajomością języka polskiego;
 • - Potwierdzone uczestnictwo w stażu zagranicznym lub/i przemysłowym.

Zakres obowiązków

 • - Prowadzenie badań naukowych w obszarze zmian fizjologicznych roślin wyższych pod wpływem czynników abiotycznych oraz opracowania i wykorzystania nanotechnologii w rolnictwie, technologii żywności lub/i technologii kosmetyków;
 • - Publikowanie wyników badań w czasopismach recenzowanych o randze międzynarodowej znajdujących się w wykazie JCR;
 • - Pozyskiwanie funduszy na badania naukowe;
 • - Prowadzenie zajęć obejmujących chemię nieorganiczną, chemię surowców kosmetycznych i technologię kosmetyków. Kursy zajęć obejmujących ww. obszary są prowadzone w języku polskim;
 • - Aktywny udział w pracach organizacyjnych Instytutu.

Oferujemy

 • - Pełen etat

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Politechniki Łódzkiej;
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Odpisy/potwierdzone kopie dyplomów;
 • Dokumenty potwierdzające odbycie stażu zagranicznego lub/i przemysłowego.

Załączniki