Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa

Adres miejsca pracy: ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref. 36/2023/NA/WH/IL​

Słowa kluczowe: filologia klasyczna, mediteranistyka, literaturoznawstwo

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574 z późn. zm.).

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo,
 • tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku filologia klasyczna,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie literaturoznawstwo w obszarze filologia klasyczna,
 • potwierdzona publikacjami bardzo dobra znajomość języków klasycznych: greki i łaciny,
 • aktualny wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie literaturoznawstwo indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej: biegłą znajomość (w mowie i piśmie) przynajmniej jednego z funkcjonujących w międzynarodowym obiegu języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub włoskiego,
 • doświadczenie w kierowaniu/realizowaniu/pozyskiwaniu projektów badawczych/grantów,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej,
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców)
 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo,
 • pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunkach: filologia klasyczna, mediteranistyka,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę*, w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem Wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągnięcia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
 • *w Uniwersytecie pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim zawierana jest na czas określony, na okres do 4 lat.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.

Załączniki