Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

Kandydat winien być przygotowany do realizacji zadań naukowo-badawczych o profilu teoretycznoliterackim, w tym prowadzenia zajęć z zakresu poetyki, współczesnej myśli humanistycznej oraz specjalizacyjnych przedmiotów związanych edytorstwem. Powinien posiadać stopień doktora w dyscyplinie literaturoznawstwo oraz legitymować się dorobkiem naukowym (w tym monografią) z obszaru współczesnej teorii literatury, a także wykazać udział w centralnych projektach naukowych. Oczekujemy także doświadczenia na polu organizacji różnego typu przedsięwzięć naukowych i popularnonaukowych.

Nasze wymagania

  • • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo;
  • • dorobek naukowy z zakresu współczesnej teorii, w szczególności socjologii literatury, poświadczony publikacjami w prestiżowych czasopismach o profilu teoretycznym i co najmniej jedną monografią naukową;

Zakres obowiązków

  • praca naukowa
  • dydaktyka akademicka

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • • podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego),
  • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr),

Załączniki