Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Zapraszamy do składania zgłoszeń naukowców posiadających udokumentowane doświadczenie w biochemii białek, fizjologii roślin, bioremediacji i/lub spektroskopii. Kandydaci powinni posiadać tytuł doktora2 w dziedzinie biochemii, biologii molekularnej, fizjologii roślin
lub pokrewnej dyscypliny. Powinni oni wykazać się wiedzą w dziedzinach fizjologii i biochemii komórkowej, wnikliwością badawczą oraz udokumentowanymi umiejętnościami technicznymi w zakresie charakterystyki biochemicznej, spektroskopowej i/lub proteomicznej komórek eukariotycznych. Pożądane będzie posiadanie potwierdzonego doświadczenia praktycznego w zakresie mikroskopii konfokalnej. Dodatkowe fundusze są dostępne na udział w odpowiednich warsztatach oraz międzynarodowych konferencjach i stażach naukowych.

Nasze wymagania

 • Kandydaci na staż podoktorancki powinni posiadać stopień doktora lub jego odpowiednik z dziedziny biochemii, biofizyki, biologii molekularnej lub pokrewnej dyscypliny. Stopień doktora powinien być uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed dniem podpisania umowy o pracę w projekcie;
 • dostarczyć listę publikacji i streszczeń konferencyjnych;
 • wykazać się wyjątkową kreatywnością i umiejętnością rozwiązywania problemów badawczych; skrupulatnością w pracy doświadczalnej, dokładnym prowadzeniem dokumentacji laboratoryjnej, a także silną etyką pracy i determinacją w szybkiej realizacji celów badawczych.

Mile widziane

 • Poprzednie doświadczenie w zakresie fizjologii i biochemii komórki, w tym charakterystyki struktury i funkcji aparatu fotosyntetycznego i/lub ekotoksykologii
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie jest niezbędna.

Zakres obowiązków

 • Wybrany w drodze konkursu wnioskodawca przeprowadzi biochemiczną, mikroskopową i spektroskopową charakterystykę aparatu fotosyntetycznego oraz transporterów membranowych w dwóch gatunkach mikroglonów Cyanidiales poddanych działaniu metali ciężkich i wysokiej zawartości soli

Oferujemy

 • 1, pełen etat
 • Okres zatrudnienia: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia
 • Przybliżone wynagrodzenie: 9 200 PLN brutto brutto/miesiąc plus “trzynastka”

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys, w tym listę publikacji
 • list motywacyjny
 • kopię dyplomu doktorskiego lub innego dokumentu potwierdzającego, że kandydat uzyska stopień doktora najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie oraz dane kontaktowe 2 recenzentów.