Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Praca naukowa w szeroko rozumianej dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka lub budownictwo, a zwłaszcza problematyką nowoczesnych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych. Prowadzenie zajęć dydaktycznym na poziomie akademickim przedmiotów mechanika budowli, wytrzymałość materiałów, obliczenia projektowo-konstrukcyjne, komputerowe wspomagania projektowania.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora/doktora habilitowanego
 • Wykazanie się udokumentowanym dorobkiem naukowym lub zawodowym
 • Posiadanie predyspozycji do pracy naukowo-badawczej
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Osobista lub on-line prezentacja przed komisją konkursową

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie adresowane do Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni
 • Kwestionariusz osobowy obowiązujący w Uniwersytecie Przyrodniczym, wraz z fotografią
 • Odpis dyplomu lub poświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora
 • Opis osiągnięć naukowych, zawodowych i organizacyjnych
 • Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia twórcze kandydata, jak np. publikacje naukowe oraz publikacje, wynalazki, patenty, projekty, opracowania dla praktyki - o istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki, dydaktyki i gospodarki. W przypadku przedstawienia osiągnięć zespołowych wymagane jest określenie przez Kandydata jego udziału w danym osiągnięciu
 • Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu obowiązujących na Uniwersytecie

Załączniki