Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Chemiczny
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria chemiczna

Opis stanowiska

Tematyka badawcza w ogólnym zarysie dotyczy otrzymywania i charakterystyki materiałów katalitycznych i związana jest z realizacją projektu badawczego pt. „Bimetaliczne katalizatory kobaltowo-molibdenowe osadzone na domieszkowanym ceranie baru do niskociśnieniowego procesu syntezy amoniaku”. Badania będą ukierunkowane na otrzymywanie nowych bimetalicznych katalizatorów kobaltowo-molibdenowych osadzonych na ceranie baru domieszkowanym wybranymi jonami metali ziem rzadkich do procesu syntezy amoniaku. Celem projektu jest określenie wpływu rodzaju i zawartości domieszki nośnika BaCeO3 na właściwości fizykochemiczne i aktywność otrzymanych katalizatorów. Katalizator o największej aktywności zostanie poddany dalszym pracom optymalizacyjnym uwzględniającym m.in. dobór stosunku molowego Co/Mo. Po wytypowaniu ostatecznej formuły katalizatora poddany on zostanie dalszym badaniom uwzględniającym, stabilność pracy, odporność na szoki termiczne i wrażliwość na zanieczyszczenia.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego
 • wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętności pracy w zespole
 • bardzo dobre przygotowanie w zakresie metod syntezy materiałów katalitycznych różnymi technikami, takimi jak: strącanie, zol-żel, impregnacja sucha/mokra
 • bardzo dobra znajomość metod badawczych, takich jak: fizysorpcja azotu, termograwimetria, temperaturowo-programowana desorpcja, skaningowa mikroskopia elektronowa
 • duża samodzielność
 • umiejętność analizy uzyskanych wyników i wyciągania wniosków
 • wiedza w zakresie wyznaczania szybkości reakcji, stałej szybkości reakcji, rzędowości reakcji i energii aktywacji
 • sprawne przysposobienie nowych metod pomiarowych oraz nawiązywanie nowych kontaktów naukowych

Mile widziane

 • doświadczenie naukowe w tematyce projektu potwierdzone: udziałem w projektach badawczych, autorstwem/współautorstwem publikacji i wystąpieniami konferencyjnymi

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do Prorektora ds. ogólnych;
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy