Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Prorektor kierujący Szkołą Dziedzinową Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Biologii Obliczeniowej Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii na Wydziale Biologii.
Nr referencyjny konkursu: konkurs_39_WB_adiunkt_1_2023.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora z zakresu nauk biologicznych, medycznych, chemicznych lub pokrewnych
 • co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie z zakresu bioinformatyki / biologii obliczeniowej oraz genomiki
 • bardzo dobry dorobek naukowy z zakresu bioinformatyki / biologii obliczeniowej oraz genomiki udokumentowanym autorstwem prac opublikowanych w wiodących czasopismach naukowych
 • udokumentowane publikacjami naukowymi doświadczenie w stosowaniu zaawansowanych metod obliczeniowych do analizy sekwencji genomowych
 • odbyty zagraniczny staż naukowy w zakresie szeroko rozumianej genomiki
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych we współpracy z podmiotami gospodarczymi
 • doświadczenie w zdobywaniu grantów ogólnokrajowych bądź międzynarodowych na prowadzenie badań naukowych
 • podstawowe umiejętności laboratoryjne w zakresie biologii molekularnej i genetyki molekularnej;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z bioinformatyki dla studentów
 • umiejętność pracy z nowoczesnymi systemami do sekwencjonowania kwasów nukleinowych jest zaletą
 • biegłą znajomością języka polskiego i języka angielskiego w mowie i piśmie

Zakres obowiązków

 • Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) oraz Zarządzeniem nr 140/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 14 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zarządzeniem nr 350/2018/2019 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczyciela akademickiego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie kandydata do konkursu kierowane do prorektora ogłaszającego konkurs
 • curriculum vitae
 • dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy
 • informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załączniki