Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: - zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin – Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego.

Nasze wymagania

 • Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub rolniczych lub pokrewnych uzyskany w ciągu ostatnich 2 lat
 • Kandydat powinien posiadać dorobek naukowy w postaci przynajmniej czterech publikacji, które ukazały się w recenzowanych czasopismach naukowych indeksowanych wykazie MEiN
 • Kandydat powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych (kierował lub złożył projekt badawczy w konkursie instytucji finansujących badania)
 • Kandydat powinien posiadać udokumentowaną co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego
 • Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami) oraz Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII - Pracownicy SGGW).
 • praktyczna znajomość podstawowych technik genetyki, genomiki, doświadczalnictwa i statystyki,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań z roślinami uprawnymi,
 • - znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych i przygotowywanie publikacji naukowych,
 • obsługa komputera w zakresie programów: MS Word, MS PowerPoint, MS Teams, MS Excel,
 • umiejętność korzystania z komputerowych baz danych i zasobów gromadzonych w chmurach.
 • umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,

Mile widziane

 • dorobek publikacyjny i doświadczenie w zakresie uczestnictwa w realizacji projektów badawczych dotyczących genetyki stosowanej roślin uprawnych,
 • znajomość zagadnień z zakresu genetyki i genomiki aplikacyjnej oraz metod doskonalenia roślin uprawnych,
 • aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów, w tym zajęć zdalnych,

Zakres obowiązków

 • - prowadzenie badań naukowych w ramach projektów dotyczących genetyki i genomiki roślin uprawnych,
 • - udział w pozyskiwaniu środków na badania naukowe nad roślinami uprawnymi,
 • - prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane genetyką i doskonaleniem roślin, biotechnologią, zasobami genowymi roślin oraz podobnych (językiem prowadzenia zajęć dydaktycznych będzie język polski i angielski).

Oferujemy

 • Mozliwości rozwoju
 • Pracę w ciekawym zespole
 • Stabilne zatrudnienie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • - podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW,
 • - list motywacyjny
 • - życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i osiągnięć naukowych
 • - lista publikacji opublikowanych i zaakceptowanych do druku,
 • - list lub listy referencyjne,
 • - odpis dyplomu ukończenia studiów i/lub dyplomu doktora,
 • - kwestionariusz osobowy,
 • - ocenę przeprowadzonych zajęć dydaktycznych lub wygłoszonego referatu naukowego (będzie możliwość zorganizowania seminarium katedralnego).
 • Ponadto osoby spoza uczelni, o ile były wcześniej zatrudnione, składają dodatkowo: świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

Załączniki