Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczego do pracy w projekcie OPUS 22 „Nowe spojrzenie na szacowną katalizę zeolitową w chemicznym recyklingu tworzyw sztucznych”

Nasze wymagania

 • posiadają co najmniej stopień doktora
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy
 • biorą czynny udział w życiu naukowym
 • Posiadanie co najmniej stopień doktora; uzyskany w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie oraz uzyskanie stopienia doktora w podmiocie innym niż Uniwersytet Jagielloński. Ostatni warunek przestaje obowiązywać jeśli aplikant odbył co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż Uniwersytet Jagielloński oraz w kraju innym niż Polska;
 • Udokumentowane doświadczanie: - w prowadzeniu badań z wykorzystaniem metod chromatograficznych oraz spektrometrii mas, -w prowadzeniu badań spektroskopowych (IR, UV-Vis, spektroskopia Ramana), - w charakterystyce mikroporowatych ciał stałych z wykorzystaniem technik TPR, TPD, sorpcyjnych, spektroskopii IR (badania z zastosowanie cząsteczek sond) itp

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego
 • Zadania w projekcie: (1) Synteza i modyfikacja materiałów pod kątem pożądanych cech teksturalnych oraz właściwości kwasowych; (2) Charakterystyka materiałów metodami strukturalnymi, teksturalnymi i spektroskopowymi w celu identyfikacji natury półproduktów i możliwego mechanizm reakcji; Analiza 2D COS. (3) Indywidualne studia literaturowe; (4) Aktywny udział w zaawansowanych eksperymentach spektroskopowych związanych z badaniami natury i roli koksu. (5) Dyskusja wyników i przygotowanie manuskryptu; (6) Sporządzanie raportów z realizacji projektów

Oferujemy

 • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, • dostęp do infrastruktury badawczej, • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, • dodatkowe świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 • recenzja pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli Kandydatka /Kandydat posiada,
 • opinia o predyspozycjach i kwalifikacjach Kandydata/ Kandydatki do pracy naukowej

Załączniki