Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Chemii Nieorganicznej w zakresie chemii bionieorganicznej.

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy
 • biorą czynny udział w życiu naukowym
 • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • Dodatkowe wymagania: - posiadają doświadczenie w syntezie oraz badaniu właściwości fizykochemicznych związków koordynacyjnych; - posiadają doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem metod spektrofotometrycznych, spektrofluorymetrycznych oraz mikroskopii fluorescencyjnej; - posiadają doświadczenie w hodowli eukariotycznych linii komórkowych in vitro; - niezbędne jest doświadczenie w zakresie podstawowych technik biologii molekularnej; - posiadają umiejętność wykonywania zaawansowanych pomiarów techniką ICP-MS; - posiadają udokumentowane doświadczenie w sprawnym posługiwaniu się metodami chromatograficznymi; - posiadają udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów badawczych, - posiadają praktyczne doświadczenie z oprogramowaniem niezbędnym do analizy danych oraz tworzenia plików graficznych; - biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, gotowość prowadzenia zajęć ze studentami w języku polskim w obszarze chemii nieorganicznej, bionieorganicznej oraz medycznej.

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Oferujemy

 • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, • dostęp do infrastruktury badawczej, • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 • recenzja pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli Kandydatka /Kandydat posiada,
 • opinia o predyspozycjach i kwalifikacjach Kandydata/ Kandydatki do pracy naukowej oraz dydaktycznej

Załączniki