Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Pedagogiki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, największą w mieście i drugą w regionie kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby oferowanych kierunków studiów i form kształcenia, jak również pod względem liczby studentów i absolwentów.

Nasze wymagania

 • Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
 • Ukończone studia z zakresu pedagogiki; preferowana specjalizacja: pedagogika resocjalizacyjna
 • Dorobek naukowy w postaci co najmniej 3 publikacji opublikowanych w latach 2021-2023 w postaci monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo zamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw lub artykułu naukowego opublikowanego w czasopismach naukowych zamieszczonych w ministerialnym wykazie czasopism. Preferowana tematyka z zakresu resocjalizacji
 • Udział w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych
 • Doświadczenie min. 4 lata w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Dobra znajomość języka angielskiego

Mile widziane

 • udział w projektach badawczych finansowanych w drodze konkursowej
 • doświadczenie w organizacji konferencji naukowych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
 • udział w komercjalizacji wyników badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego skierowane do J.M. Rektora UKW. Na podaniu należy dopisać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)
 • Odpis/poświadczona kopia dyplomu uzyskania tytułu zawodowego lub stopnia naukowego
 • Zaświadczenia, dowody, akty, informacje potwierdzające spełnienie wymagań konkursowych
 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie kandydata, w którym potwierdza, że posiada kwalifikacje określone w ustawie, ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa umyślne, nie został ukarany karą dyscyplinarną (upomnieniem, naganą, naganą z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelniach na okres od 3 miesięcy do 5 lat, pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres od 5 miesięcy do 5 lat lub na stałe), korzysta z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie, że uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

  Sekretariat Wydziału Pedagogiki

  ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz