Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Chemiczny
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki chemiczne;
 • udokumentowany w renomowanych czasopismach naukowych dorobek w zakresie chemii koordynacyjnej lub metaloorganicznej oraz katalizie lub chemii materiałów;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;
 • doświadczenie w pracy ze związkami wrażliwymi na powietrze z wykorzystaniem techniki Schlenka i/lub komory rękawicowej;
 • praktyczna znajomość technik i metod stosowanych w charakterystyce kompleksów metali i materiałów funkcjonalnych;
 • udokumentowany udział w kierowaniu/realizacji projektów badawczych;
 • przedstawienie w skróconej formie propozycji projektu badawczego z obszaru chemii koordynacyjnej i chemii materiałów funkcjonalnych nawiązującego do najnowszych trendów światowych;
 • umiejętność pracy zespołowej, predyspozycje i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego, w tym lista publikacji;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy.