Adiunkt stanowisko badawcze

Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (INCET), Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • filozofia

Opis stanowiska

Czas trwania umowy: 24 miesiące
Rozpoczęcie: luty 2024

Projekt realizowany i finansowany jest w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Jagielloński. Projekt badawczy: New methods in philosophical bioethics. Rozszerzenie zakresu metod empirycznych stosowanych przez filozofów eksperymentalnych w dziedzinie bioetyki poza tradycyjne ankiety oraz badania oparte na winietach. Adaptacja metod z dziedziny nauk społecznych oraz lingwistyki do zagadnień bioetyki oraz filozofii medycyny.

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • stopień doktora w trakcie 8 lat przed wysłaniem zgłoszenia w ramach procedury konkursowej. W przypadku kobiet, do tego okresu należy dodać 18 miesięcy za każde urodzone dziecko. W przypadku mężczyzn, do tego okresu należy dodać liczbę miesięcy urlopu rodzicielskiego (jeśli dotyczy),
 • udokumentowana karierę w dziedzinie filozofii oraz specjalistyczną wiedzę, która odzwierciedla obecny stan rozwoju ich obszaru specjalizacji (istotne publikacje naukowe, wystąpienia konferencyjne, współpraca naukowa z innymi badaczami),
 • zainteresowania naukowe w obszarze etyki i/lub bioetyki (znajomość innych dyscyplin potwierdzona publikacjami naukowymi będzie dodatkowym atutem),
 • doświadczenie w wykorzystywaniu metod typowych dla filozofii eksperymentalnej oraz umiejętności w projektowaniu takich eksperymentów (udokumentowane publikacjami naukowymi),
 • odpowiedni dorobek naukowy;
 • czynny udział w życiu naukowym.

Mile widziane

 • Znajomość innych metod empirycznych istotnych w filozofii/bioetyce (na przykład metod korpusowych) będzie dodatkowym atutem.
 • biegłość w językach innych niż angielski jest dodatkowym atutem

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego
 • samodzielne prowadzenie rozpoznawalnych międzynarodowo badań naukowych zgodnych z profilem naukowym Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ,
 • poszukiwanie źródeł finansowania badań naukowych (w szczególności międzynarodowych, na przykład programy Horizon Europe), czynny udział w procesie aplikowania o dodatkowe granty dla INCET (także we współpracy z innymi naukowcami), przygotowywanie wniosków grantowych i samodzielne prowadzenie projektów naukowych

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Pełne CV akademickie, zawierające: • Listę publikacji naukowych (w tym 5 najważniejszych) • Listę projektów naukowych otrzymanych w postępowaniach konkursowych (jako kierownik projektu) ze źródeł finansowania zewnętrznych w stosunku do miejsca zatrudnienia kandydata i/lub listę projektów naukowych, w których kandydat pracował, ze szczególnym uwzględnieniem projektów, w których kandydat zarządzał zadaniami badawczymi • List motywacyjny (maksymalnie 2 strony), pokazujący, że kandydat posiada wymagane i mile widziane umiejętności i kwalifikacje, wraz z opisem najważniejszych osiągnięć naukowych kandydata. • Dwuletni plan badawczy (maksymalnie 3 strony)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.

Załączniki