Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział wychowania Fizycznego i Sportu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE
ogłasza
konkurs na stanowisko adiunkta
(grupa pracowników dydaktycznych)
w Instytucie Nauk o Sporcie
w Zakładzie sportów Wodnych
na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
w wymiarze pełnego etatu

Nasze wymagania

 • 1) ukończone studia wyższe magisterskie w zakresie wychowania fizycznego lub sportu;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej lub otwarty przewód doktorski;
 • 3) posiadanie uprawnień trenera pływania Polskiego Związku Pływackiego (co najmniej trener II klasy), co najmniej 2 letnia praktyka trenerska;
 • posiadanie co najmniej 3 dodatkowych uprawnień związanych ze sportami wodnymi (np. nurkowe, ratownictwa wodnego, motorowodne, żeglarskie, kajakarskie, windsurfingowe);
 • 5) doświadczenie w pracy zawodowej w środowisku akademickim, co najmniej przez 2 letnie;
 • 6) udokumentowany dorobek naukowy, powyżej 5 publikacji w znaczących czasopismach naukowych z wskaźnikiem impact factor (IF);
 • dyspozycyjność do pracy w AWF Kraków.

Mile widziane

 • Ponadto kandydat ubiegający się o ww. stanowisko winien prezentować postawę etyczno-moralną niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

Zakres obowiązków

 • Praca dydaktyczna ze studentami AWF

Oferujemy

 • Pakiet świadczeń socjalnych
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w oparciu o umowę o pracę z możliwością rozwoju naukowego na nowoczesnej uczelni. Umowa opracę w profesjonalnym i przyjaznym zespole.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu;
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 1 (do pobrania ze strony www);
 • 3) życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony www);
 • 5) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (składamy kserokopię, oryginał do wglądu);
 • 6) odpis uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego wyższych (składamy kserokopię, oryginał do wglądu);
 • 7) oświadczenie stwierdzające, że AWF w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 • 8) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Załączniki