Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Adres miejsca pracy: ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

nr ref. 44/2023/NA/WNS/IPe

Słowa kluczowe: pedagogika, pedagogika resocjalizacyjna, penitencjarystyka

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych, w dyscyplinie pedagogika lub dyscyplinie pokrewnej,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie pedagogika w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej,
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie pedagogika indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science,
 • znajomość aktualnych rozwiązań metodologicznych oraz umiejętność zastosowania metod/technik/narzędzi badawczych zalecanych i stosowanych w dyscyplinie pedagogika,
 • czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach, popularyzacja nauki,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni na studiach pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej,
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • udokumentowana mobilność dydaktyczna,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).
 • autorstwo publikacji o charakterze dydaktycznym,
 • doświadczenie w kierowaniu/realizowaniu/pozyskiwaniu projektów dydaktycznych,
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie,
 • udokumentowane formy doskonalenia zawodowego w zakresie dydaktyki akademickiej,
 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • doświadczenie we/gotowość do pracy w zespole badawczym,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • udokumentowane osiągnięcia organizacyjne w pracy na uczelni (np. udział w komisjach rekrutacyjnych, sprawowanie funkcji opiekuna koła naukowego, udział w dniach otwartych, itp.),
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w obszarze pracy z osobami niedostosowanymi społecznie (w polu profilaktyki społecznej i resocjalizacji).

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie pedagogika w obszarze pedagogika resocjalizacyjna,
 • pełnienie funkcji lidera zespołu badawczego,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym przydziałem obowiązków

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę*, w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem Wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
 • *w Uniwersytecie pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim zawierana jest na czas określony, na okres do 4 lat.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.

Załączniki