Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Funkcji Rzeczywistych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego w wymiarze pełnego etatu.

Nasze wymagania

 • stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka,
 • w ciągu ostatnich 5 lat przed rokiem złożeniem wniosku o zatrudnienie oraz w roku jego złożenia uzyskanie osiągnięć naukowych w dyscyplinie matematyka, tzn. spełnienie jednego z następujących warunków: uczestnictwo w realizacji międzynarodowego programu badawczego, - uzyskanie prestiżowego stypendium naukowego, - autorstwo lub współautorstwo publikacji za min. 70 pkt, - kierowanie, koordynowanie lub uczestnictwo w projekcie naukowym,
 • zainteresowania badawcze w dziedzinie funkcji rzeczywistych, teorii miary, topologii, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki lub układów dynamicznych,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć,
 • spełnienie co najmniej jednego z następujących kryteriów oceny doskonałości dydaktycznej oraz kryteriów oceny kompetencji w zakresie kształtowania oferty programowej i podnoszenia jakości kształcenia: - osiągnięcia służące doskonaleniu dydaktycznemu, - istotne wzbogacanie zasobów dydaktycznych poprzez przygotowanie autorskich kursów lub fragmentów kursów oraz materiałów pomocniczych np. w formie zajęć e-learningowych i innych nowoczesnych form nauczania, itp., przygotowanie podręcznika lub skryptu, - przyczynienie się do podnoszenia jakości kształcenia,
 • podstawowa znajomość systemu operacyjnego Windows lub Linux,
 • znajomość oprogramowania biurowego, pakiet LaTeX,
 • znajomość języka programowania wysokiego poziomu i podstaw algorytmiki.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ, w tym: sporządzanie dokumentacji toku studiów, przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, opracowywanie materiałów dydaktycznych, prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych, przeprowadzanie konsultacji ze studentami.
 • Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych, w tym: publikowanie wyników badań, aktywny udział w konferencjach naukowych, kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem.
 • Udział w projektach badawczych realizowanych na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ oraz pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach.
 • Udział w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego,
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony https://www.uni.lodz.pl/kariera),
 • życiorys,
 • potwierdzenie uzyskania stopnia doktora,
 • informacja dotycząca stopnia znajomości języków obcych,
 • wykaz dotychczasowych osiągnięć,
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

Załączniki