Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o sztuce

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii Sztuki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Konkurs nr 137.2023.IHS.WNHP.AH z dnia 6 grudnia 2023 r.
Jednostka organizacyjna: Instytut Historii Sztuki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Nazwa stanowiska: adiunkt
Liczba stanowisk: 1
Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna:
• w dyscyplinie: nauki o sztuce
• w dziedzinie: nauki humanistyczne
Wymiar etatu: pełny
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: od 1 października 2024 r.
Termin składania dokumentów: 26 stycznia 2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2024
Okres zatrudnienia: na 2 lata (z możliwością przedłużenia po upływie tego okresu)
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 • Legitymowanie się dyplomem doktora lub doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie Nauk o sztuce lub Historii sztuki. Będą uwzględniane zgłoszenia osób legitymujących się dyplomem doktora lub doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie Nauk o kulturze i religii lub Kulturoznawstwa, o ile osoby te będą posiadały również dyplom co najmniej licencjacki lub magisterski z zakresu Nauk o sztuce lub Historii sztuki.
 • Legitymowanie się opublikowaniem w ciągu ostatnich pięciu lat monografii naukowej lub co najmniej dwóch artykułów naukowych w czasopismach przypisanych do dyscypliny Nauki o Sztuce i znajdujących się na ministerialnej liście punktowanych czasopism.
 • W ciągu ostatnich pięciu lat uzyskanie, prowadzenie lub uczestniczenie w grancie krajowym jednej ze wskazanych instytucji (MNiSW, MKiDN, NCN, NCBiR, FNP) albo uzyskanie równoważnego wsparcia finansowego badań ze strony instytucji krajowych lub zagranicznych lub złożenia przynajmniej jednej aplikacji w konkursach grantowych, która została oceniona pozytywnie (w przypadku znanej punktacji osiągnięcie minimum 70%) w ostatnim etapie oceny, ale nie zyskała dofinansowania z powodu braków środków.
 • Posiadanie szczególnej znajomości historii sztuki nowoczesnej w zakresie chronologicznym od końca XVIII w. po czasy współczesne.
 • Udokumentowana publikacjami działalność badawcza nad sztuką nowoczesną; wśród preferowanych obszarów badawczych jest historia architektury i/lub sztuka współczesna.
 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkolnictwie wyższym oraz umiejętności w tym zakresie.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań skutkujących publikacjami o wysokim poziomie naukowym, w tym publikowanie w czasopismach i wydawnictwach, zapewniających uzyskiwanie wysokiej punktacji potrzebnej do ewaluacji dyscypliny.
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na badania poprzez występowanie o granty badawcze. Prowadzenie dydaktyki w ramach obowiązującego pensum.
 • Uczestniczenie w razie potrzeby w pracach organizacyjnych Instytutu (rady, komisje, zespoły).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego.
 • Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 • Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

Załączniki