Adiunkt

Katedra Pedagogiki
Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Miejsce: Piła
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień zawodowy doktorki/doktora w dziedzinie nauk społecznych/humanistycznych – dyscyplina: Pedagogika, a także dysponujące doświadczeniem praktycznym i kompetencjami formalnymi z zakresu działalności edukacyjnej, szczególnie dydaktycznej w szkolnictwie wyższym. Specjaliści w pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika inkluzyjna, wsparcie i terapia rozwoju dziecka, terapia pedagogiczna

Nasze wymagania

 • Zatrudnienie w ANS im. Stanisława Staszica w Pile na podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w j. polskim i w j. angielskim, o nachyleniu praktycznym z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych typu Smartfloor itp.
 • Stopień zawodowy doktorki/doktora w dziedzinie nauk społecznych/humanistycznych – dyscyplina: Pedagogika.
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej w obszarze prowadzenia zajęć na kierunku Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika inkluzyjna, Terapia pedagogiczna
 • Ogólna dostępność i dyspozycyjność.

Zakres obowiązków

 • Zapewnienie wysokiej jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych o nachyleniu praktycznym z grupy przedmiotów wynikających ze standardów kształcenia nauczycieli na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a szczególnie: pedagogiki inkluzyjnej, wspomagania rozwoju dziecka oraz wsparcia i terapii zaburzeń rozwojowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • List motywacyjny lub wniosek o zatrudnienie; CV;
 • Odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz wymagań dodatkowych, określonych w statucie ANS w Pile;
 • Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym;
 • Informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem publikacji
 • Informacje o doświadczeniu zawodowym;
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na czas nieokreślony lub na czas określony;
 • Oświadczenie, upoważniające do zaliczenia do minimum kadrowego z dniem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zatrudnienie w podstawowym miejscu pracy;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

Załączniki