Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Konkurs numer 1.2024.IP.ZEDDSK.WNHP.AH z dnia 02.01.2024 r.
Jednostka organizacyjna: Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Stanowisko: badawczo-dydaktyczne
Rodzaj stanowiska: adiunkt
w dyscyplinie/dyscyplinach pedagogika w dziedzinie nauk społecznych
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę,
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.
Okres zatrudnienia: 2 lata
Termin składania dokumentów: 29.02.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2024 r.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 • Stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika (oczekiwana problematyka rozprawy doktorskiej w zakresie andragogiki / pedagogiki kultury).
 • Publikacje w punktowanych czasopismach naukowych i/lub w recenzowanych pracach zbiorowych z zakresu edukacji dorosłych, pedagogiki kultury popularnej.
 • Doświadczenie w pracach badawczych realizowanych w ramach projektów i/lub przygotowaniu wniosków o finansowanie projektów badawczych.
 • Udokumentowany udział w krajowych/międzynarodowych konferencjach naukowych.
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami z przedmiotów obejmujących problematykę: edukacji kulturalnej, edukacji dorosłych, animacji społecznej i kulturalnej, metodologii badań społecznych.
 • Dobrze widziane doświadczenie organizacyjne oraz związane z pracami dotyczącymi określania celów, treści kształcenia oraz efektów uczenia się z przedmiotów z zakresu edukacji dorosłych, animacji społecznej i kulturalnej oraz metodologii badań społecznych.
 • Dobrze widziane doświadczenie w zakresie działań promocyjnych i marketingowych związanych z edukacją kulturalną dorosłych / aktywizacją społeczności lokalnych / animacją społeczno-kulturalną.

Zakres obowiązków

 • W obszarze badawczym: 1. Prowadzenie badań w zakresie edukacji dorosłych, pedagogiki kultury popularnej oraz animacji środowiska społecznego zakończonych przygotowaniem monografii lub/i artykułów kierowanych do punktowanych czasopism naukowych.
 • W obszarze dydaktycznym: 1. Realizacja zajęć dydaktycznych w ramach specjalności Edukacja Dorosłych i Marketing Społeczny (edukacja kulturalna dorosłych, aktywizacja społeczności lokalnych, animacja społeczno-kulturalna z metodyką, metody i techniki badań społecznych, metodologia badań społecznych).
 • W obszarze organizacyjnym: 1. Udział w pracach zespołu ds. Jakości Kształcenia, pracach nad programem studiów oraz programów przedmiotów na kierunku pedagogika.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Skan dyplomu doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/O%C5%9Bwiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Wersje PDF dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

Załączniki