Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o bezpieczeństwie

Nasze wymagania

 • Wykształcenie: co najmniej doktor nauk społecznych w zakresie prawa, socjologii, nauk politycznych lub w zakresie nauk o bezpieczeństwie
 • Zainteresowania badawcze wokół problematyki ochrony praw człowieka, w tym poszanowania godności i równego traktowania, prawa międzynarodowego, zwalczania handlu ludźmi, polityki migracyjnej, systemu prawnego Unii Europejskiej
 • Wiedza z zakresu stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki europejskiej będzie atutem
 • Doświadczenie w krajowych i międzynarodowych inicjatywach naukowych z obszaru nauk: prawnych, społecznych lub bezpieczeństwa będą atutem
 • Doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu nauk o bezpieczeństwie, praw człowieka i kryminologii.
 • Dorobek badawczy, w tym publikacje naukowe oraz udział w konferencjach oraz doświadczenia dydaktyczne z zakresu praw człowieka, bezpieczeństwa i kryminologii.
 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i w piśmie

Zakres obowiązków

 • Stworzenie systemu gromadzenie wiedzy nt. handlu ludźmi i pracy przymusowej w Polsce i w Europie (narodowe repozytorium)
 • Prowadzenie samodzielnej działalności naukowej w zakresie przestępczości, bezpieczeństwa, handlu ludźmi i pracy przymusowej, migracji, sytuacji cudzoziemców, przemytu ludzi
 • Pisanie wniosków o granty badawcze z zakresu handlu ludźmi, pracy przymusowej, migracji i przemytu ludzi
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu nauk o bezpieczeństwie, praw człowieka i kryminologii
 • Udział w konferencjach i seminariach krajowych i międzynarodowych, przygotowywanie publikacji naukowych
 • Wspieranie Kierownika Ośrodka we wszystkich przygotowywanych i podejmowanych inicjatywach naukowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora UW z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000)
 • kserokopia dyplomu doktorskiego
 • wykaz publikacji z obszaru nauk o bezpieczeństwie, praw człowieka i kryminologii
 • dokumenty potwierdzające udział w projektach badawczych
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu bezpieczeństwa, praw człowieka i kryminologii w języku polskim
 • potwierdzenie znajomości językowej w postaci certyfikatów językowych
 • życiorys naukowy
 • wypełnione druki dostępne na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW (https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ -dla kandydata do pracy)
 • oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim

Załączniki