Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Centrum Symulacji Medycznej
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Nasze wymagania

 • 1. posiadać dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące w UM we Wrocławiu https://www.umw.edu.pl/pl/pracownik-naukowy/konkursy
 • 2. posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i tytuł zawodowy magister na kierunku zdrowie publiczne,
 • 3. posiadać doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego,
 • 4. wykazywać się znajomością metodyki prowadzenia zajęć z wykorzystaniem symulacji medycznej,
 • 5. wykazywać się znajomością języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • 6. wykazywać się znajomością zasad funkcjonowania uczelni wyższej,
 • 7. złożyć oświadczenie, że zatrudnienie w UM we Wrocławiu będzie ich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
 • 8. spełniać wymagania art. 113 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 ze zmianami), tj: a) mają pełną zdolność do czynności prawnych, b) korzystają z pełni praw publicznych, c) nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, d) nie zostały ukarane karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony, lub wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat, e) posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie Uczelni.

Zakres obowiązków

 • Realizacja zadań związanych z działalnością badawczo-dydaktyczną

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. wniosek konkursowy dostępy na stronie https://www.umw.edu.pl/pl/pracownik-naukowy/konkursy
 • 2. kwestionariusz osobowy dostępy na stronie https://www.umw.edu.pl/pl/pracownik-naukowy/konkursy
 • 3. oświadczenia określone w Regulaminie konkursu dostępy na stronie https://www.umw.edu.pl/pl/pracownik-naukowy/konkursy
 • 4. dokumenty potwierdzające spełnienie w/w kryteriów konkursowych,
 • 5. spis publikacji naukowych z informacją o punktacji dokonanej przez Bibliotekę Główną UM we Wrocławiu,
 • 6. informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informacje o ewentualnych realizowanych zajęciach dydaktycznych,
 • 7. kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, ew. zaświadczenie o okresie trwania studiów doktoranckich.