Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • historia

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Neofilologii UW.

Nasze wymagania

 • od kandydata/kandydatki na to stanowisko wymaga się spełniania wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 r. z 742 z późn. zm.)
 • stopień naukowy doktora w zakresie historii, archeologii lub nauki o kulturze i religii (dawniej kulturoznawstwo) uzyskany w ciągu ostatnich 10 lat (po 1 stycznia 2013 r.)
 • potwierdzone dyplomem licencjata lub magistra wykształcenie w zakresie historii, archeologii lub nauki o kulturze i religii (dawniej kulturoznawstwo)
 • potwierdzona publikacjami specjalizacja w zakresie badań nad przedhiszpańską i wczesnokolonialną kulturą, historią i religią Indian Nahua
 • doskonała znajomość kolonialnego języka nahuatl, udokumentowana samodzielnie wykonanymi tłumaczeniami z tego języka
 • znajomość języka angielskiego i hiszpańskiego na poziomie C1, potwierdzona certyfikatem lub publikacjami naukowymi w tych językach
 • podstawowa znajomość języka francuskiego i włoskiego (umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów w tych językach)
 • doświadczenie w pracy z bazami danych
 • obsługa oprogramowania MS Office i Google Workspace
 • gotowość do przeprowadzenia się do Warszawy na czas trwania projektu

Mile widziane

 • doświadczenie w przeprowadzaniu kwerend archiwalnych i bibliotecznych
 • paleografia XVI- i XVII-wiecznych tekstów w językach hiszpańskim i nahuatl
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem
 • doświadczenie w pracy w zespołach badawczych
 • komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów

Zakres obowiązków

 • Przeszukiwanie wczesnokolonialnych (XVI-XVII w.) źródeł w językach nahuatl, hiszpańskim, włoskim i francuskim pod kątem informacji na temat przedhiszpańskich bóstw i innych istot zaświatowych w kulturze nahuańskiej.
 • Przeszukiwanie wczesnokolonialnych (XVI-XVII w.) źródeł w językach nahuatl, hiszpańskim, włoskim i francuskim pod kątem terminologii w języku nahuatl zawierającej morfem teo (od teotl).
 • Przeszukiwanie kolekcji zabytków i artefaktów (rzeźby, ceramika, elementy architektury, malowidła, itp.) pochodzących z kultury nahuańskiej (Środkowy Meksyk, późny okres postklasyczny) pod kątem identyfikacji elementów ikonograficznych związanych z koncepcją teotl
 • Sortowanie i gromadzenie zebranych informacji w specjalnie zaprojektowanej do tego celu bazie danych projektu TEOTL.
 • Partycypacja w analizie zgromadzonego w bazie danych materiału badawczego (ze szczególnym uwzględnieniem materiału archeologicznego) na potrzeby badań własnych oraz badań innych członków zespołu.
 • Współorganizacja wydarzeń projektowych (panele, konferencje, warsztaty).
 • Publikacja artykułów naukowych związanych z tematem projektu w międzynarodowych czasopismach i monografiach naukowych.
 • Udział w kwerendach archiwalnych, muzealnych i bibliotecznych w Europie, Meksyku i USA.
 • Udział w międzynarodowych kongresach i seminariach związanych z zakresem projektu, a także w warsztatach organizowanych w ramach projektu.
 • Udział w organizowanych co dwa tygodnie spotkaniach zespołu (osobiście lub za pomocą komunikatorów internetowych) dotyczących postępów w pracy.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie
 • Informację o przetwarzaniu danych osobowych (formularz dostępny na stronie Uniwersytetu Warszawskiego: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/)
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (formularz dostępny na stronie Wydziału Neofilologii: https://neofilologia.uw.edu.pl/konkursy-i-procedury-awansowe/formularze-2/)
 • Dyplom doktora
 • Życiorys
 • Kwestionariusz osobowy
 • Wykaz publikacji
 • Rozprawę doktorską w formacie pdf
 • Inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy /z inicjatywy kandydata/

Załączniki