Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Chemiczny
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Adiunkt badawczy na oferowanym stanowisku, będzie odpowiedzialny za syntezę i badania właściwości nowych poliaminowych substancji o działaniu przeciwbakteryjnym. Zadania badawcze to synteza polimerów badania mikrobiologiczne, biochemiczne badania mechanizmu działania nowych substancji przeciwmikrobowych, przygotowanie publikacji naukowych.

Nasze wymagania

 • Stopień doktora lub równoważny z obszaru nauk chemicznych, biochemii lub nauk materiałowych
 • Doświadczenie w przynajmniej dwóch spośród wymienionych poniżej kierunków badawczych:
 • - synteza i charakteryzacja polimerów lub synteza organiczna,
 • - badania substancji o aktywności przeciwbakteryjnej,
 • - badania mechanizmów toksyczności związków chemicznych na poziomie komórkowym,
 • - biofizyka lub biochemia ściany komórkowej i dwuwarstwy lipidowej.
 • Znaczący dorobek publikacyjny w renomowanych czasopismach naukowych
 • Dobra znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy.