Adiunkt stanowisko badawcze

MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Opis Programu /Projektu Wybrany kandydat będzie pracował nad finansowanym przez NCN projektem, którego celem jest zbadanie długo- i krótkoterminowego wpływu promieniowania UV na ruchy chloroplastów u gatunków modelowych i dzikorosnących. Badane efekty długoterminowe obejmą zmiany w morfologii i anatomii liści oraz ilości związków absorbujących UV w tkance liścia. Badania krótkoterminowe skupią się na szczegółowej charakterystyce ruchów chloroplastów w odpowiedzi na promieniowanie krótkofalowe. Druga część projektu poświęcona jest adaptacjom roślin w kontekście ruchów chloroplastów do gradientu wysokościowego promieniowania UV w Tatrach, szczególnie w przedziale 700-2000 m n.p.m. Zostaną zbadane gatunki wykazujące szeroką amplitudę ekologiczną, zdolne do wzrostu w reglu dolnym i piętrze alpejskim, a także gatunki zbiorowisk skalnych, różniących się ekspozycją na promieniowanie UV. Wybrany kandydat będzie pracować w zespole dr Justyny Łabuz w laboratorium Fotobiologii w MCB

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: • posiadają co najmniej stopień doktora; • posiadają odpowiedni dorobek naukowy; • biorą czynny udział w życiu naukowym.
 • Idealny kandydat powinien: 1. być wysoce zmotywowany i zainteresowany fizjologią roślin, ekofizjologią, biologią molekularną, botaniką lub fotobiologią (wymagane) 2. posiadać doświadczenie w pracy w laboratorium lub w pracy polowej (wymagane) 3. mieć doświadczenie w badaniach procesów fotosyntetycznych roślin (PAM) (preferowane) 4. posiadać doświadczenie i kondycję fizyczną do wędrówek wysokogórskich (wymagane) 5. posiadać prawo jazdy kategorii B (preferowane) 6. posiadać wykształcenie naukowe w dyscyplinie nauk biologicznych, rolniczych lub leśnych. 7. posiadać dobry dorobek publikacyjny, w tym opublikowany co najmniej jeden artykuł naukowy jako pierwszy autor (wymagane) 8. mieć nastawienie na samorozwój i chęć ugruntowania swojej kariery naukowej w obszarze związanym z kierunkiem projektu (wymagane) 9. umieć współpracować z kolegami i współpracownikami w ramach zespołu, aby stworzyć atmosferę zaufania i szacunku (wymagane) 10. posiadać dobre umiejętności prezentacji i komunikacji zarówno w mowie, jak i piśmie, w języku angielskim (wymagane) 11. spełniać wymagania wynikające z Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, w tym: a. uzyskać stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia 2024 r. (Okres ten może zostać przedłużony o czas przebywania na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych z tytułu niezdolności do pracy. Dodatkowo okres ten może zostać przedłużony o liczbę miesięcy urlopu związanego z opieką i wychowaniem dzieci udzielonego na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde dziecko urodzone lub przysposobione, jeżeli ta metoda wskazywania przerw w karierze naukowej jest korzystniejsza), b. uzyskać stopień doktora w innej jednostce niż Uniwersytet Jagielloński lub spełnić dodatkowe kryteria NCN w tym zakresie

Zakres obowiązków

 • Zakres obowiązków /Opis zadań wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego Do obowiązków kandydata należeć będzie: • planowanie eksperymentów realizowanych w ramach projektu, • zbieranie i wysuwanie wniosków z uzyskanych danych w celu planowania kolejnych doświadczeń, • pomoc mniej doświadczonym członkom zespołu projektowego w pozostałych badaniach realizowanych w grupie, • mentoring studentów studiów magisterskich i doktorantów, • nadzór nad codzienną pracą techników i pomoc Kierownikowi Projektu w przygotowaniu figur i manuskryptów do publikacji

Oferujemy

 • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, • dostęp do infrastruktury badawczej, • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. CV, 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 3. kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada, 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki, 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ. Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/-nauczyciele
 • 1. list motywacyjny wyjaśniający zainteresowanie projektem, opisujący posiadane umiejętności oraz wyjaśniający dlaczego kandydat chce dołączyć do zespołu i co może mu zaoferować, 2. krótki opis dotychczasowej pracy (do 2 stron), 3. wykaz publikacji z podaniem wydawnictwa i ilości stron (jeśli brak, proszę napisać uzasadnienie), 4. listy referencyjne od poprzednich opiekunów naukowych;
 • Pierwszym etapem postępowania konkursowego jest weryfikacja formalna złożonych dokumentów. Oferty, które przejdą pozytywnie weryfikację formalną podlegają ocenie merytorycznej, podczas której może zostać przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna (bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej), po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kandydatem /Kandydatką. Od negatywnej oceny Komisji konkursowej, Kandydatowi /Kandydatce przysługuje prawo do złożenia odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.

Załączniki