Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Symulacji Systemów Chemicznych i Biologicznych Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Niskowymiarowe nanoarchitektury dla emisji światła i konwersji światła w energię elektryczną

Kierownik projektu: dr hab. Silvio Osella

Numer konkursu: CeNT-49.1-2023

Po więcej informacji zapraszamy na:
https://konkursydlanauczycieli.uw.edu.pl/api/document/2619/datafile/pdf

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w: 1) ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie UW; 2) Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, dla konkursu OPUS-20 (LAP)
 • Kandydat musi posiadać stopień doktora nauk chemicznych, nauk fizycznych, materiałoznawstwa, nanotechnologii lub pokrewnych
 • doświadczenie zawodowe w dziedzinie chemii obliczeniowej
 • doskonałe umiejętności komunikacji ustnej/pisemnej w języku angielskim
 • dobrą znajomość symulacji systemów niskowymiarowych i doświadczenie w podejściu do symulacji wieloskalowych (tj. MD, CG, QM/MM, QM)
 • Kandydat powinien posiadać stopień doktora nie dłużej niż 7 lat przed dniem podpisania umowy o pracę w projekcie. Stopień doktora powinien być uzyskany w państwach UE, EFTA, OECD lub nostryfikowany najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie.

Zakres obowiązków

 • Symulacje MD materiałów niskowymiarowych
 • Obliczenie ab initio właściwości absorpcyjnych/emisyjnych składników zespołu
 • Obliczenia QM/MM i analiza właściwości optoelektronicznych i transportowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • List motywacyjny
 • Aktualny życiorys
 • Kopia dyplomu doktorskiego lub innego dokumentu potwierdzającego, że kandydat uzyska stopień doktora najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie
 • Spis publikacji i prezentacji konferencyjnych
 • Co najmniej dwa kontakty referencyjne (z numerami telefonów i emailami)
 • Podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 • Podpisane oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów, zawarte w następujących dokumentach: Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 Par. 126 Statutu UW Uchwała nr 443 z 26 czerwca 2019

Załączniki